Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

INFORMACJA NA TEMAT PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW W GMINIE MOGILANY

Państwa należące do Unii Europejskiej mają różne powierzchnie, różni ich liczba ludności, są inne także pod względem rozwoju. Aby zminimalizować różnice na wszystkich płaszczyznach pomiędzy członkami wspólnoty europejskiej wygenerowano środki pieniężne. Pochodzą one z tzw. Funduszy Strukturalnych tj.: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). W określonych perspektywach finansowych istnieje możliwość ubiegania się o środki unijne w konkretnych programach operacyjnych zarządzanych centralnie – krajowe programy operacyjne oraz w programach wdrażanych w województwach – regionalne programy operacyjne.

W roku 2013 dobiegła końca perspektywa finansowa 2007 – 2013, projekty, które otrzymały dofinansowanie w tych latach zostały zrealizowane i rozliczone do czerwca 2015 roku.

Rok 2014 to początek nowego okresu programowania, w którym samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy instytucji publicznych zmierzą się z wyzwaniem, jakim jest efektywne wykorzystanie środków UE przewidzianych dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Oprócz możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej Gmina może ubiegać się o zewnętrzne środki krajowe, którymi dysponują poszczególne Ministerstwa, Samorządy Wojewódzkie, Fundacje oraz środki zagraniczne pochodzące od innych niż Unia Europejska grantodawców.

Fundusze Zewnętrzne

Kiedy i w jaki sposób jest nadawany numer REGON?

REGON nadawany jest w CEIDG w sposób automatyczny, w ciągu maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku. Po złożeniu wniosku w CEIDG jest on przekazywany drogą elektroniczną do GUS, który w odpowiedzi nadaje numer statystyczny.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (ewentualnie pełny miesiąc luty) do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jak założyć spółkę cywilną?

Rozpoczęcie wykonywania działalności w formie spółki cywilnej wymaga podjęcia następujących kroków:
- uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi (jeżeli działalność będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej, to wskazane jest określenie przyszłej daty rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis i dokonanie zmiany wpisu - uzupełnienie o NIP i REGON spółki cywilnej oraz zaznaczenie pola 25 formularza CEIDG-1, przed wystąpieniem tej daty);
- zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie);
- zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek na druku RG-1 składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat);
- zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2 , NIP-D (wolny od opłat), złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni), zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R (opłata skarbowa – 170 zł, termin – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług);
- zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1 (wolny od opłat, termin – 7 dni).

Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez spółkę cywilną podlegają wspólnicy. Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA (termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń). Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie (płatnikiem jest wspólnik) - formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana od każdego rodzaju pozarolniczej działalności (odrębna z tytułu działalności indywidualnej i każdej spółki, w której działalność jest wykonywana).

Jak wykreślić działalność gospodarczą?

W celu dokonania wyrejestrowania działalności gospodarczej należy w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG, wskazując datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.
 
UWAGA: W trakcie zawieszenia nie możesz zatrudniać pracowników! W takim wypadku zawieszenie nie będzie skuteczne!

W przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej, zawieszenie będzie skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Czy przedsiębiorca może załatwiać sprawy w CEIDG przez pełnomocnika?

Przedsiębiorca może dokonywać czynności w CEIDG (uzyskanie wpisu/zmiana wpisu/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie wpisu) przez pełnomocnika. Wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie (w zwykłej formie), które upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne). Nie wyklucza to możliwości posłużenia się przez pełnomocnika pełnomocnictwem rodzajowym (do dokonania czynności określonego rodzaju) bądź pełnomocnictwem szczególnym (uprawniającym do dokonania oznaczonej czynności). Przedsiębiorca może wykazać w CEIDG informacje o udzieleniu pełnomocnictwa (poprzez wniosek o wpis lub zmianę wpisu). Uwidoczniony w CEIDG pełnomocnik może dokonywać czynności w imieniu przedsiębiorcy bez konieczności posługiwania się pełnomocnictwem papierowym i wnoszenia z tego tytułu opłaty skarbowej.

Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP między innymi do CEIDG. W odróżnieniu od podpisu kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

I. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
II. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
III. Udać się do jednego z wybranych urzędów: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu.

  • punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
  • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:

- imię
- nazwisko
- numer pesel
- identyfikator użytkownika

  • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP
  • osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
  • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: