Menu

Zagrożone Fundusze zewnętrzne na opiekę nad seniorami

Wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu i pracownikom Urzędu Gminy Mogilany udało się pozyskać kolejne środki zewnętrzne; tym razem Gmina Mogilany będzie miała środki na seniorów, usługi opiekuńcze i interwencję kryzysową. Mowa o kwocie 3 194 834,28 zł ze środków unijnych oraz 150 tys. zł z funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostaną przeznaczone zarówno na prace remontowe, wyposażenie, jak i na funkcjonowanie – etaty specjalistów.

Uchwałą Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 roku zostało zatwierdzone dofinansowanie w ramach konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wspólny projekt Gminy Mogilany i Gminy Skawina został złożony w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

W ramach projektu na terenie Gminy Skawina i Gminy Mogilany w 2018 r. zostaną uruchomione placówki zapewniające kompleksową opiekę i wsparcie osób niesamodzielnych poprzez udostępnienie usług realizowanych w Klubie Samopomocowym (KS) oraz Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych (CWO).

Nazwa projektu:
„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina i Gminy Mogilany”

Kwota dofinansowania            10 420 910,82
Całkowita wartość projektu      11 241 543,50

Kwota dofinansowania dla Gminy Mogilany   3 194 834,28
Wartość projektu dla Gminy Mogilany           3 446 795,00

W OSP w Mogilanach zostanie utworzony Klub Samopomocowy – filia placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych, w związku z tym celu konieczny będzie remont i adaptacja budynku (finansowane z projektu). Seniorzy i osoby niesamodzielne będą mogły pogłębiać swoje zainteresowania, KS pomoże im także w codziennym funkcjonowaniu ich samych i ich rodzin. Z kolei w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w SPZOZ w Mogilanach będzie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, będzie działał Zespół Mobilny, który będzie służył pomocą, poradnictwem i instruktażem w zakresie opieki nad osobą zależną.

W ramach funduszy ministerialnych Gmina Mogilany jest jedną z szesnastu gmin, których wnioski z programu „Senior +” zostały pozytywnie rozpatrzone. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekaże nam 150 tys. zł na utworzenie Klubu „Senior +”, czyli miejsca spotkań dla osób starszych.

Wykorzystanie środków jest uwarunkowane podjęciem uchwały Rady Gminy Mogilany. (obecnie Rada Gminy nie pracuje)

http://www.dziennikpolski24.pl/region/region-podkrakowski/a/gmina-mogilany-stawia-pod-znakiem-zapytania-placowki-dla-seniorow-u-siebie-oraz-w-skawinie,13001932/

 

placowki dla seniorow Dziennik Polski

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: