Menu

ŚWIADCZENIE DOBRY START - 300+

Świadczenie dobry start do nowa forma pomocy dla rodzin. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Szkołą w rozumieniu przepisów rozporządzenia jest zaś: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne (ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole). Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Gdzie złożyć wniosek?
Na terenie Gminy Mogilany obsługę świadczenia dobry start prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

W przypadku świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnioną wnioski przyjmują powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 r., rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września 2018 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
 
 
plakat
 
ulotka

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: