Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Mogilany informuje, że zgodnie z uchwałą nr IV/33/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19.12.2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2019 roku będą wynosić dla nieruchomości zamieszkałych:


Jeżeli odpady są segregowane:
od 1 do 4 osób – 18,00 zł miesięcznie za osobę
od 5 do 8 osób – 16,00 zł miesięcznie za osobę
od 9 i więcej    – 14,00 zł miesięcznie za osobę

34,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady nie są segregowane.

Zgodnie z obowiązującym prawem, system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców. Gmina nie może dopłacać do systemu, przykładowo przesuwając środki z innych zadań, ani wydawać pieniędzy z opłat mieszkańców na cele inne niż śmieci. Zaznaczyć należy, że mieszkańcy Gminy Mogilany od 2013 roku jako nieliczni w powiecie krakowskim nie mieli podwyżki opłat za śmieci. Pomimo tego, ze koszty ciągle rosły, udawało nam się utrzymać opłaty na pierwotnym poziomie i jednocześnie podnosić jakość usług, choćby zwiększając częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych czy otwierając dla mieszkańców Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Sytuacja diametralnie zmieniła się w 2018 roku – oferty z przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów były ponad 3 mln wyższe niż środki, jakie gmina mogła przeznaczyć na ten cel.
Wzrost  stawek opłaty wynika ze znacznego wzrostu ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Mogilany oraz kosztu ich zbierania i zagospodarowania. Odpadów segregowanych jest coraz więcej, co roku zwiększa się również ilość odpadów zmieszanych, jakie musimy zebrać i zagospodarować w ramach opłaty "śmieciowej".  Główny wpływ na wzrost cen ma zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniająca rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 roku opłata za składowanie odpadów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu (przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego) wynosiła 24,15 zł za tonę, natomiast w roku 2018 wynosi 140, 00 zł za tonę, w 2019-będzie to 170,00 za tonę, a w 2020-270,00 zł za tonę odpadów. Takie ceny automatycznie przekładają się na koszt zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Przykładowo 2 lata wstecz cena za przyjęcie na instalacji 1 tony odpadów segregowanych wynosiła 10,00 zł za tonę, w 2018 roku za ten sam odpad trzeba zapłacić 300 zł/Mg (przykład podany z Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach), gdzie na tą instalację trafiają również odpady z terenu naszej gminy.     
Masa wytwarzanych odpadów zmieszanych a głównie bioodpadów systematycznie wzrasta, W 2018 roku odebraliśmy ich rekordową masę tych odpadów. Z racji tego, że gmina nie wprowadziła limitu oddawanych odpadów- ilość wystawianych śmieci przez mieszkańców drastycznie wzrasta z roku na rok. Przykładowo w 2016 roku z terenu gminy odbierano 36 ton odpadów biodegradowalnych, w 2018 roku od stycznia do listopada odebrano 168,46 ton odpadów, czyli ponad 4 razy tyle co 2 lata temu. Odpady biodegradowalne stanowią kolejny czynnik wzrostu cen. Koszt ich zagospodarowania na różnych instalacjach kształtuje się w przedziale od 180 zł do 430 zł/Mg netto.
Kolejnym elementem systemu kształtującym znaczne wydatki jest PSZOK oraz specyfika dostarczanych przez mieszkańców odpadów problematycznych jak np. odpady remontowo-budowlane czy niebezpieczne, których to zagospodarowanie wiąże się z wysokimi kosztami. Na instalacji MIKI Recykling gdzie w głównej mierze trafiają odpady gabarytowe tona zagospodarowania kosztuje 600 zł netto/1Mg odpadów.
 
ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH  ŚMIECI W POSZCZEGÓLNYCH  LATACH
 

Lp.

Kod odpadu komunalnego

Rodzaj odpadu komunalnego

Ilość w 2015 r. [Mg]

Ilość w 2016 r. [Mg]

Ilość w 2017 r. [Mg]

Ilość w 2018 r. [Mg](I-XI )

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

149,9

114,94

85,89

102,34

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

142,59

235,14

267,85

260,12

3.

15 01 04

Opakowania z metali

2,74

0,9

1,09

1,5

4.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

93,3

64,84

54,98

63,21

6.

15 01 07

Opakowania ze szkła

344,1

230,43

219,93

217,72

7.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne)

0

0,13

1,98

2,64

8.

16 01 03

Zużyte opony

4,2

17,69

28,57

15,78

9.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 07

0

11,02

36,24

28,33

10.

20 01 01

Papier i tektura

8,94

11,49

7,41

8,28

11.

20 01 32

Przeterminowane leki

0,0315

0,118

0,364

0,143

12.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

8,83

11,19

11,42

13,79

13.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

44,20

36,11

92,26

168,46

14.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2598,56

2632,26

2690,6

3038,46

15.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

76,47

80,682

155,277

285,24

16.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0,78

7,406

3,002

1,35

17.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0

0,026

0

0

18.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

1,75

1,161

3,736

1,28

19.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2,06

2,314

2,075

1,68

RAZEM:

3478,45

3457,847

3662,674

4210,323

 
Po przeanalizowaniu ilości odebranych odpadów jasno wynika, że ilość odpadów wzrasta z roku na rok. Ceny oferowane w przetargach są znacznie wyższe niż przewidywane wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców przy aktualnie obowiązujących stawkach. Miesięczny dochód od mieszkańców z tytułu opłat za śmieci wynosi w granicach 120 000 zł. Z powodu ciągłego wzrostu masy wytwarzanych odpadów komunalnych, tym samym wyższych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stawki opłaty na obecnym poziomie są niewystarczające, aby zbilansować system. W celu zrównoważenia dochodów i wydatków przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmiany zakresu świadczonych dla mieszkańców usług niezbędna jest zmiana obowiązujących stawek opłaty.
 
Uwaga!
  • W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),  w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone jak iloczyn nowej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji.
  • Korektę deklaracji należy złożyć do tutejszego Urzędu w przypadku, np. zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości (m.in. w przypadku urodzenia dziecka, wprowadzenia się nowej osoby, sprzedaży nieruchomości, przeprowadzki, zmiany sposobu zbierania odpadów, zgonu itp.) w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
  • Pracownicy Urzędu Gminy Mogilany na przełomie stycznia-lutego 2019 dostarczą mieszkańcom zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
  • Terminy uiszczania opłat nie ulegają zmianie. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania w terminie do końca bieżącego miesiąca za dany miesiąc. Wyjątek stanowi rata za miesiąc styczeń danego roku, którą należy uiszczać do końca lutego danego roku.
     
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: