Menu

Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

p.o. Kierownika: mgr Katarzyna Strączek

Kontakt: 32 – 031 Mogilany, ul. Rynek 2

12 270 10 25, 12 270 14 88, 12 270 14 86
Faks : 12 270 10 25
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek - piątek: 7:00 – 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną Wójtowi Gminy Mogilany. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobiegania powstawaniu tego typu sytuacji.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach został utworzony i działa na podstawie Uchwały Nr VII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Mogilanach z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowa regulacja prawna, określająca zasady organizacji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach jest zawarta w statucie i regulaminie organizacyjnym.

Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Mogilany. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, oraz zapobieganie powstawaniu tego typu sytuacji, a także umacnianie rodziny.

Katalog zadaniowy tworzą odpowiednie kategorie wyznaczające zakres działania instytucji:

1. Wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej /z późn. zm./
2. Aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym tej pomocy.
3. Prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowanie właściwych sposobów dzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia zaspokojenia potrzeb.
4. Współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami, Kościołem katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działających w zakresie pomocy społecznej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działają poszczególne sekcje:
* Radca Prawny
* Sekcja Finansowo —Księgowa
* Sekcja Organizacji i Kadr
* Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
* Sekcja Świadczeń Rodzinnych
* Zespół DS. Profilaktyki i Terapii Rodzin

PRZY GOPS FUNKCJONUJĄ RÓWNIEŻ PUNKTY KONSULTACYJNE I ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE:
* Punkt Informacji, Wsparcia I Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą
* Punkt Konsultacyjny Do Spraw Profilaktyki I Terapii Rodzin
* Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE
działające przy Szkole Podstawowej w Mogilanach im. Józefa Nowina Konopki
oraz przy Szkole Podstawowej w Bukowie im. Oskara Kolberga
od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie

 

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mogilanach z siedzibą w Mogilanach ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz odpowiednio :
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- innych stosownych ustaw.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
instrukcją kancelaryjną i instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt, jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne  w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uzyskania świadczenia.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: