Szanowni Mieszkańcy,

Na sesji, która planowana jest na dzień  24 czerwca 2021r. o godz. 14.00  (sala narad Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2) - Wójt Gminy Mogilany przedstawi Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w 2020r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Następnie Rada Gminy Mogilany rozpatrzy przedstawiony raport, po czym podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców.
        

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie należy składać  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym odbędzie się Sesja tj. do 23 czerwca 2021r. (środa) przez :  

- podanie zgłoszenia do Biura Rady, pok.4B za pośrednictwem Punktu Bezpośredniej Obsługi Petenta/Klienta (wejście od strony parku)  lub pozostawienie zgłoszenia  na Dzienniku  Podawczym  (I p. wejście od strony USC lub GOPS, obok windy) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pon.- 8.00 do 16.00, wt., śr. czw. piąt. – 7.00 do 15.00),

- przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany (w debacie zostaną uwzględnione zgłoszenia dostarczone do urzędu przez operatora do dnia 23.06.2021r.).

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia.

Dodatkowe informacje w sprawie udziału w debacie można uzyskać w Biurze Rady pod nr tel. 12/2701219 lub 12/2701013 wew.247

Zbigniew Staszak
Przewodniczący Rady Gminy MogilanyZałączniki:

Raport o stanie Gminy Mogilany za 2020r.