W dniu 15 czerwca 2022r w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków-Myślenice. W posiedzenie tym, na zaproszenie Pana Prezydenta Miasta Krakowa-Jacka Majchrowskiego,  w imieniu Wójta Gminy Mogilany udział wzięli: Pani Edyta Misztal- Zastępca Wójta Gminy Mogilany i Pan Zbigniew Klimończyk- Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Podczas spotkania Zespół zadaniowy przedstawił proponowane warianty przebiegu drogi S7: węzeł Bieżanów (wariant nr 6 zaproponowany przez GDDKiA), węzeł zachodni - Sidzina oraz propozycja poprowadzenia S7 w istniejącym przebiegu drogi DK7.

W trakcie dyskusji przedstawiciele Urzędu Gminy Mogilany sprzeciwili się możliwości przebudowy istniejącej DK7 do drogi ekspresowej. Zaznaczono, że inwestycja prowadzona byłaby  w terenach silnie zurbanizowanych, co nie ma uzasadnienia społecznego ani finansowego. Zaznaczono, że nie ma możliwości przebudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej bez konieczności wykupu gruntów, wyburzeń domów mieszkalnych, firm–rezerwacja drogi w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie daje możliwości zmieszczenia w niej dodatkowych pasów ruchu a tym bardziej powstania dróg serwisowych dwukierunkowych, które przejmą ruch lokalny, który odbywa się na drodze DK7. Zaznaczono, że GDDKiA wykonała i jest w trakcie wykonania inwestycji na istniejącej DK7, a które nie są przystosowane do parametrów drogi ekspresowej.

Spotkanie zakończyło się bez wypracowania wariantu akceptowalnego przez wszystkie gminy. Następne spotkanie odbędzie się w dniu 11.07 br

Piotr Piotrowski

Wójt Gminy Mogilany