Szanowni Mieszkańcy Gminy Mogilany,

Przedstawiamy wyjaśnienia dot. decyzji w sprawie zmiany stawki i wymiaru podatku za 2022r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi decyzji w sprawie zmiany stawki i wymiaru podatku za 2022r. naliczonego od nieruchomości –chcielibyśmy w prosty i czytelny sposób wyjaśnić Państwu mechanizm zmian i powody naliczenia nowych kwot do zapłaty.

W dniu styczniu 2020 r. Powiat Krakowski podpisał z Wykonawcą (przedsiębiorstwo geodezyjne) umowę na wykonanie zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Mogilany”.   

Efektem końcowym w/w prac był operat techniczny oraz zasilenie Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Potocznie, zadanie to można nazwać zmianą w danych ewidencyjnych, o której Starosta, z uwagi przełożenie na wymiar podatku od nieruchomości,poinformował organ podatkowy czyli Wójta Gminy Mogilany.

Jak Państwo pamiętacie na przełomie roku 2020/2021 na naszych działkach pojawiali się geodeci, którzy dokonali w terenie pomiaru posesji z uwzględnieniem budynków i użytków gruntowych.

Przedmiotem zainteresowania geodetów były wszystkie nieujawnione budynki mieszkalne, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także pozostałe budynki i budowle, związane z działalnością gospodarczą.

Jeżeli otrzymali Państwo decyzję z wyższym wymiarem podatku to znaczy, że w Państwa przypadku zaistniała jedna z następujących przesłanek, uzasadniająca zmianę/korektę zgłoszonych wcześniej (dla celów podatkowych) danych:

1/uległa zmianie powierzchnia użytkowa niektórych budynków mieszkalnych i pozostałych budynków np. gospodarczych i garaży, a także budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2/pojawiły się nowo wybudowane budowle związane z działalnością gospodarczą np. wiaty, hale

3/naliczono stawkę za grunt dla którego zmieniła się klasyfikacja gruntu z użytku rolnego na tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane oraz tereny przemysłowe, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawki dla gruntów pozostałych i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PAMIĘTAJMY!

Wysokość podatku zależy od klasy gruntów.

Stawka podatku od nieruchomości od kilku lat nie została podniesiona.

Stawka ta wynosi 0,31 zł/m2 powierzchni użytkowej od gruntów pozostałych

i 0,81zł/m2 od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przykład:

Jesteście Państwo posiadaczami działki budowlanej o pow.20a.

Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny np. oddany do użytku w latach dziewięćdziesiątych lub wcześniej.

Do chwili obecnej stawka podatku naliczana była wg stawki podatku rolnego. Były to najczęściej tereny oznaczone klasa np. Br IV a.

Po dokonanej modernizacji zarówno teren pod budynkiem, jak mi teren sąsiadujący z budynkiem, przeznaczony np. pod ogród, sad, krzewy, rabaty, plac postojowy, śmietnik, składowisko odpadów itp.- liczony jest wg stawki 0,31zł./m2

Postawą naliczenia powierzchni gruntu pozostałego (sąsiadującego z budynkiem) jest zawiadomienie otrzymane ze Starostwa Powiatowego.

Szanowni Państwo, trzeba wiedzieć, że od kilkunastu lat właściciele działek budowlanych, w momencie otrzymania pozwolenia na budowę domu lub zgłoszenia budowy,przedstawiają w Starostwie projekt zagospodarowania działki. Zatem już na etapie projektu Starostwo Powiatowe dokonuje zmian ewidencyjnych, co stanowi podstawę naliczenia stawki podatku.

Mieliśmy zatem do czynienia w dwoma stanami faktycznymi:

– starym, nie uwzględniającym zmiany klasy gruntów pod budynkiem i na terenie sąsiadującym

- nowym – uwzględniającym plan zagospodarowania terenu i wszelkie zmiany przeznaczenia gruntu.

Aktualizacja bazy danych spowodowała usunięcie stwierdzonych rozbieżności.

Pragniemy także wskazać Państwu przykładowe korzyści z modernizacji ewidencji gruntów i budynków(EGiB):

- W ramach modernizacji EGiB zostaną wykryte i poprawione błędy i rozbieżności w danych EGiB, o których właściciel może nawet nie wiedzieć oraz których usunięcie w innym trybie jest trudne, czasochłonne i kosztowne.

- Ewidencja umożliwia właścicielom gruntów ustalenie przebiegu granic swoich nieruchomości i określenie faktycznej powierzchni tych nieruchomości.

- Do sporządzenia aktów notarialnych wymagane są, nie tylko jak dotychczas, wypisy z rejestru gruntów, ale również wypisy z kartotek budynków lub odpowiednio z rejestru budynków.

- Poprawność danych EGiB wymagana jest m.in. przez banki w trakcie udzielana przez nich kredytów oraz sprawdzania realizacji inwestycji objętych kredytowaniem.
Brak np. wykazania w EGiB aktualnego użytku gruntowego dotyczącego terenów mieszkaniowych może być przyczyną kwestionowania rozliczeń z bankiem.

- Po modernizacji istnieje możliwość złożenia elektronicznego zamówienia na wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, kopie map, dokonanie elektronicznej opłaty.

Mamy nadzieję, że wyjaśnienia te sprawią, że spojrzycie Państwo z zrozumieniem i akceptacją na omówiony wyżej temat.