W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja Zawodowa