Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40), w związku §4 ust.1 uchwałyNR VI/79/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mogilany (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2019 r. ,poz.2415)

Termin konsultacji - od 21 lutego2023 r. do 13 marca 2023 r.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany www.mogilany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mogilany.Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mogilany, który został opublikowany jako załącznik do zarządzenia w sprawie konsultacji. Konsultacje miały na celu poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanej treści statutów.

Podsumowanie konsultacji

W ramach konsultacji wypowiedzieli się Sołtysi i Rady Sołeckie następujących sołectw:

- Rada Sołecka i Sołtys Bukowa – opinia pozytywna z jedną uwagą dot. wprowadzenia możliwościwyboru zastępcy przewodniczącego rady sołeckiej, jako osoby zastępującej przewodniczącego w razie jego nieobecności,

- Rada Sołecka i Sołtys Brzyczyny – opinia pozytywna bez uwag,

- Rada Sołecka i Sołtys Chorowic – opinia pozytywna, bez uwag,

- Rada Sołecka i Sołtys Libertowa – opinia pozytywna bez uwag,

- Rada Sołecka i Sołtys Lusiny – opinia pozytywna bez uwag,

- Rada Sołecka i Sołtys Gaja – opinia pozytywna bez uwag,

- Rada Sołecka i Sołtys Konar – opinia pozytywna bez uwag.

Pozostałe sołectwa tj. Kulerzów, Mogilany, Włosań nie odniosły się do projektu statutów – co jest równoznaczne z ich pozytywnym zaopiniowaniem.

Jak wynika z przedstawionych wyników konsultacji – projekt nowych statutów sołectw - uzyskał pozytywna opinię jednostek pomocniczych sołectw.

Inne ankiety/opinie w ramach konsultacji – nie wpłynęły.

Mogilany, 15 marca 2023r.

Zastępca Wójta

Edyta Misztal