W dniu 7 marca 2023 r. odbyło się spotkanie Wójta Piotra Piotrowskiego i urzędników z mieszkańcami w sprawie negatywnej opinii Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczącej odrolnienia części gruntów w projektach dwóch miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących sołectwa: Buków – Kulerzów i Chorowice – Brzyczyna przygotowanych przez Gminę Mogilany.

Marszałek Województwa Małopolskiego zaopiniował negatywnie przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne 7,22 ha gruntów klasy III w miejscowości Chorowice i Brzyczyna i 11,72 ha gruntów kl. II i III zlokalizowanych w Bukowie i Kulerzowie. Oznacza to, że Marszałek nie chce, aby te tereny zostały przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 18,39 ha gruntów klasy II i III w Bukowie i Kulerzowie i 18,86 ha gruntów klasy III w Chorowicach i Brzyczynie.

W uzasadnieniu do opinii Marszałek Województwa Małopolskiego stwierdził, że: „Analizując położenie gruntów objętych wnioskiem na tle ustaleń projektu planu, stwierdzono, iż tereny te znajdują się w otwartej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, której zabudowanie spowodowałoby utratę jej rolniczego charakteru. Obszary te łączą się z innymi użytkami rolnymi, tworząc obszar wykorzystywany rolniczo”.

Wójt Piotrowski w swojej wypowiedzi dowodził, że opinia Marszałka jest niezgodna z rzeczywistością, gdyż w zdecydowanej większości tereny zaopiniowane negatywnie są nieużytkami i nikt ich nie uprawia. Według Wójta działalność rolnicza w naszej Gminie prowadzona jest w śladowym wymiarze. Ja chcę, aby te tereny w całości przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe, tak jak jest to w studium zagospodarowania przestrzennego, które zostało uchwalone w październiku 2020 r. Gdy uchwalaliśmy studium to Marszałek nie wnosił zastrzeżeń do terenów przeznaczonych pod zabudowę – powiedział Wójt Piotrowski.

Opinia Marszałka Województwa Małopolskiego wraz z całą dokumentacją została przesłana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To Minister Rolnictwa ostatecznie podejmie decyzję w sprawie przeznaczenia lub nie przeznaczenia gruntów klasy II i III na cele nierolnicze i nieleśne, w naszym przypadku pod budownictwo mieszkaniowe w tych czterech sołectwach. Opinia negatywna Marszałka dla części gruntów zapewne nie działa na korzyść mieszkańców.

W przypadku, gdy Minister Rolnictwa nie wyrazi zgody na przeznaczenie określonej ilości gruntów na cele nierolnicze i nieleśnie, to nieruchomości takie nie będą mogły być umieszczone w projekcie planu miejscowego jako tereny pod zabudowę.

Mieszkańcy wystąpili z inicjatywą napisania petycji do Marszałka Województwa Małopolskiego i do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by nie ograniczali gruntów przeznaczonych pod zabudowę w Bukowie, Kulerzowie, Chorowicach i Brzyczynie.

Pomoc w zbieraniu podpisów zadeklarował Grzegorz Nędza Prezes Stowarzyszenia dla Naszej Gminy Mogilany.