Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z 19 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myślenickiego, wielickiego oraz krakowskiego ziemskiego

1. Za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „strefą objętą zakażeniem”, uznaje się:

w powiecie krakowskim:

w gminie Mogilany miejscowości: Włosań, Konary.

W strefie objętej zakażeniem, zakazuje się prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem ptaków wrażliwych na zakażenie wirusem zjadliwej grypy ptaków.

2. W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

- utrzymywanie drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

-dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u odstrzelonych dzikich ptaków;

-stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikimi ptakami oraz drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

-zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;

-wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;

-monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne unieszkodliwienie całych ciał martwych ptaków lub ich części zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 300, str. 1 z późn. zm.).

Pełna treść Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z 19 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myślenickiego, wielickiego oraz krakowskiego ziemskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 maja 2023 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myślenickiego, wielickiego oraz krakowskiego ziemskiego