Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. Dane, o które prosimy potrzebne są do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (czyli wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Mogilany w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów recyklingu, które gmina  musi osiągnąć.

Ankieta jest obowiązkowa dla osób, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika. O wypełnienie ankiety prosimy również osoby, które nie korzystają z ulgi, a kompostują bioodpady we własnym zakresie.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie  wypełnionych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mogilany,  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany lub jej skan na adres mailowy: gmina@mogilany.pl w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 444-52-63 lub w pokoju nr 23

Druk ankiety można pobrać klikając /tutaj/  lub w  budynku Urzędu Gminy w Mogilanach.