Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lusina odbywać się będzie w dniach od 30 stycznia do 28 lutego 2023 r., poprzez:

-bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu pon. 8.00-16.00, wt-pt 7.00-15.00.
-zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu w ww. okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany (www.mogilany.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mogilany BIP Urząd Gminy Mogilany/Zamówienia publiczne i ogłoszenia/ Ogłoszenia różne

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 12 270-10-13 w. 251.

W trakcie wyłożenia zapoznać będzie się można z dokumentacją projektu planu, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPIS.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 15 lutego 2023 r., w Urzędzie Gminy Mogilany – Rynek 2, sala narad: godz. 14.00.

Uwagi będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2023 r. - podpisane podpisem własnoręcznym, elektronicznym albo zaufanym, z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Mogilany:
-bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Mogilany, Rynek 2;
-drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany;
-drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej  ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka lub w postaci elektronicznej