Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Pomoc dla Ukrainy

INFORMACJA Sekcji Świadczeń Rodzinnych

30 lipca 2022

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków do Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach od Obywatelek Ukrainy odbywa się w dniach : wtorek i czwartek w godzinach od 12.00 do 15.00.

+ czytaj więcej

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

30 lipca 2022

Prawie każda gmina i powiat w Polsce przyjmują od miesięcy ogromne ilości uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy. Wśród nich są też pracownicy uczelni ukraińskich, jak i studenci. Szacuje się, że wielu z nich musiało opuścić Ukrainę (około 30%), a pozostali zostali bez pracy lub ich zarobki spadły do minimum. Załączona baza danych może im pomóc w znalezieniu zajęcia lub kontynuowanie studiów.Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie prawie 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140. Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

+ czytaj więcej

Zmiany dla wnioskodawców o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

28 lipca 2022

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022r ( Dz.U. 2022 poz. 1383 ) wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w termie do dnia 31 lipca 2022 r. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

+ czytaj więcej

PORADNIK DLA RODZICÓW O PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ WOBEC DZIECI

21 lipca 2022

Poniżej publikujemy w celu zapoznania się i pobrania poradnika dla rodziców o przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci

+ czytaj więcej

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

12 lipca 2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.) Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

+ czytaj więcej

Wypłaty świadczenia osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

06 lipca 2022

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – zwracam Państwa uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego Rozporządzenia. Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni. Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który: posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni); jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia; samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy. Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy leży zatem w gestii gminy.

+ czytaj więcej

Nauka języka polskiego dla Obywateli UA

17 maja 2022

Nauka języka polskiego dla Obywateli UA Bezpłatne kursy online Iнтеграційний курс польської мови для біженців з України- Jagiellońskie Centrum Językowe - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl) Polska dla początkujących i średnio zaawansowanych | Navoica.pl Wielojęzyczna platforma do nauki języka polskiego - polski.info https://hello.tutlo.com/help-for-ukraine Darmowe aplikacje Duolingo - Najlepszy na świecie sposób na naukę języka Przerabiaj na Memrise kurs Polski - Beginner - Polish 1 – Memrise Польська мова, навчання польської мови онлайн - ua.eTutor.pl Podręczniki online Po polsku po Polsce Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego - dla dorosłych - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

+ czytaj więcej

Jesteś osobą z Ukrainy i szukasz pracy w Małopolsce? Zgłoś się do nas!

06 maja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 17 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Urząd Gminy Mogilany, podczas którego obywatele Ukrainy będą mogli wypełnić specjalnie opracowane dla nich ankiety. Dane z ankiet pozwalają przygotować ofertę wsparcia zawodowego dostosowaną do potrzeb uchodźców. Zainteresowani pomocą będą zapraszani na grupowe spotkania konsultacyjne i indywidualne z doradcami zawodowymi. W ich trakcie ustalane są kolejne kroki we wsparciu zatrudnienia. Jeśli ktoś nie ma możliwości przyjść na spotkanie informacyjne to ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest pod tym linkiem. Po jej wypełnieniu należy oczekiwać telefonu lub maila z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne, na którym konsultanci i doradcy zawodowi pomogą w poszukiwaniu pracy. Ви людина з України і шукаєте роботу в Малопольщі? Зв'яжіться з нами! Гмінний центр соціального забезпечення в Могилянах запрошує Вас на інформаційну зустріч 17 травня 2022 року о 10.00 а.m в Залі Нарад муніципалітету Могилані (Sali Narad Urząd gminy Mogilany) , під час якої громадяни України зможуть заповнити спеціально розроблені для них анкети. Дані опитування дозволяють підготувати пропозицію професійної підтримки з урахуванням потреб біженців. Зацікавлених осіб будемо запрошуватина групові консультаційні та індивідуальнізустрічі з кар'єрними радниками. Під час них ми визначаємо наступні кроки у підтримці пошуку роботи. Якщо хтось не має можливості прийти на інформаційну зустріч, анкета в електронній версії доступна за цим посиланням ( pod tym linkiem). Після його завершення очікуйте телефонного дзвінка або електронної пошти із запрошенням на консультаційну зустріч, де наші консультанти та кар'єрні радники допоможуть Вам у пошуку роботи.

+ czytaj więcej

Darmowe zdjęcia do dokumentów potrzebnych obywatelom Ukrainy- Maj

04 maja 2022

Dnia 05.05.2022 (czwartek) i w dniu  19.05.2022 (czwartek)  w budynku Urzędu Gminy Mogilany w godzinach od 9.00 – 11.00 będzie możliwość wykonania darmowych zdjęć do dokumentów potrzebnych  obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na  terytorium Ukrainy (PESEL) В дню 05.05.2022 (четверг) и в дню 19.05.2022 ( четверг) в зданию Учреждения Гмины Могиляны    от 9-11 часов будет возможность  сделать бесплатные фотографии до документов, нужных  гражданам Украины, которые находятся на территории Республики Польши в связи с военными действиями, проходящими на территории Украины ( PESEL).

+ czytaj więcej

Zaproszenie na zajęcia organizowane dla dzieci z Ukrainy

29 kwietnia 2022

+ czytaj więcej