POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM OPUŚCILI TERYTORIUM UKRAINY

OSOBY UPRAWNIONE:
Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę ukraińsko-polską po 24 lutym, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i został już wpisany do rejestru PESEL.
Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej.

Na jakiej podstawie jest ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?
➢ Legalność pobytu jest ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
➢ Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.
➢ Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpoczęła się 16 marca 2022 r.
➢ Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej).
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wnioski od obywateli Ukrainy, uprawnionych do pomocy, przebywających na terenie Gminy Mogilany przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2, w godzinach:
8:00-9:30 oraz 13:00 do 14:30 pierwsze piętro – obok punktu „PESEL” w pozostałych godzinach –
prosimy o kontakt przez domofon znajdujący się przy drzwiach – przycisk oznaczony GOPS
WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU POLSKIM

DO OTRZYMANIA POMOCY

NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE NUMERU PESEL

FORMY POMOCY


przewidziane w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz 583)

  • Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym opuścili terytorium Ukrainy
  • Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej i przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

DRUK WNIOSKU – DO POBRANIA

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – pomoc doraźna (na czas nie dłuższy niż 2 miesiące).
Posiłek w szkole – pomoc doraźna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.
Całodzienne wyżywienie w przedszkolu - pomoc doraźna przyznawana jest po złożeniu oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, przez osobę uprawnioną , która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, w okresie pobytu dziecka w przedszkolu.
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
Obywatel Ukrainy, przebywający na terenie Gminy Mogilany może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach tel. 533-347-726, o pomoc w formie paczek żywnościowych. Pomoc w formie paczek żywnościowych przyznaje się, na podstawie złożenia przez osobę potrzebującą oświadczenia o wysokości dochodu, na podstawie którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach wydaje skierowanie - załącznik nr 5 do Wytycznych IZ (https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a) - do punktu wydawania żywności.
Bezpłatna pomoc psychologiczna
NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA FB GOPS Mogilany: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0...
Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane również świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej np. poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, zasiłek okresowy, praca socjalna.
Szczegółowe informacje można uzyskać, przy składaniu wniosków w GOPS Mogilany, bezpośrednio od pracownika socjalnego.