Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

29 października 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, dalej ustawa o samorządzie gminnym), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 i ust. 3 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, na wniosek Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 października 2021 roku zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

Mogilańska Fototeka

29 października 2021

Uwaga Mieszkańcy Gminy Mogilany! Wyciągamy pudła, otwieramy skrzynie, odkurzamy rodzinne albumy. Zaczynamy realizację MOGILAŃSKIEJ FOTOTEKI. Poszukujemy starych fotografii dotyczących wiejskich zagród i innych zabudowań, dawnych krajobrazów, obchodów świąt, uroczystości i imprez, ale przede wszystkim portretów i scenek z codziennego życia mieszkańców - naszych przodków. Bądźmy dumni z naszej historii i przeszłości. Zdjęcia posłużą do przygotowania wystawy, która połączona z występem artystycznym Zespołu „Bukowioki” przybliży dawne życie naszych wsi. Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone w bazie, która umożliwi ich wykorzystanie w planowanych na kolejne lata publikacjach. Każdy z mieszkańców może przynieść fotografie w terminie do 8 listopada br. do Urzędu Gminy Mogilany, zostaną one zeskanowane, a następnie wrócą do swoich właścicieli. Chętnie odbierzemy zdjęcia osobiście i posłuchamy historii, wspomnień, które się z nimi wiążą.  Kontakt: Anna Nędza tel. 509 650 968 lub 12 270 10 13 wew. 249.

+ czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

28 października 2021

Wójt Gminy Mogilany zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty dotyczące diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2021- 2030”. Spotkanie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Mogilany w czwartek, 4 listopada 2021 roku, o godzinie 16.00. W programie: •    Wprowadzenie do problematyki rewitalizacji •    Przedstawienie wyników analizy wskaźnikowej obszaru zdegradowanego Gminy Mogilany•    Identyfikacja problemów wraz ze wskazaniem ich źródeł i przyczyn na obszarze zdegradowanym i obszarze do rewitalizacji•    Identyfikacja wewnętrznych potencjałów obszaru do rewitalizacji •    Podsumowanie Pogłębiona diagnoza obszaru do rewitalizacji jest ważnym zadaniem, w które powinni zostać zaangażowani wszyscy mieszkańcy, jak też przedsiębiorcy, inwestorzy, organizacje społeczne i inne instytucje działające na naszym terenie. Właściwe wyznaczenie obszaru do rewitalizacji przyczyni się do ożywienia tych obszarów Gminy Mogilany, które najbardziej wymagają wszechstronnego wsparcia z uwagi na koncentrację różnego typu problemów. Skuteczna rewitalizacja w znacznym stopniu zależy od dobrej współpracy wszystkich podmiotów działających w Gminie Mogilany. Szczególnie ważne jest wspólne określenie potrzeb i oczekiwań wobec zmian rewitalizacyjnych, a także problemów i sposobów ich rozwiązania, w które wszyscy mogą się zaangażować. Zapraszamy!

+ czytaj więcej

Ważna informacja dotycząca dowodów osobistych

28 października 2021

Urząd Gminy Mogilany zawiadamia, że w związku z działaniami związanymi z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, wnioski o wydanie dowodu osobistego według starych zasad (tj. bez odcisków palców) jak również wydawanie dowodów osobistych w dniu 05.11.2021r. będzie możliwe wyłącznie do godziny 11:30.

+ czytaj więcej

Strategia rozwoju Gminy na lata 2021-2030 przyjęta

28 października 2021

Po ponad 1,5 roku prac Rada Gminy Mogilany przyjęła dokument, który jest drogowskazem wskazującym najważniejsze obszary, cele i kierunki interwencji samorządu. Strategia Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021-2030 nakreśla pożądany stan rzeczywistości gminy w perspektywie najbliższych lat, ze wskazaniem jej wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków rozwojowych. Identyfikuje kluczowe zadania, realizowane w partnerstwie lokalnym. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021-2030 powstał przy współpracy ekspertów z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Szeroki zakres konsultacji lub uzgodnień obejmował nie tylko mieszkańców, przedstawicieli samorządu, jednostek organizacyjnych, sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i lokalnych liderów ale także m.in. gminy sąsiadujące i ich związki, Metropolię Krakowską, Wody Polskie, Zarząd Województwa Małopolskiego, Inspektorat Sanitarny oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Kluczowe zadania i projekty dotyczą całego funkcjonowania gminy, nie tylko jako samorządu ale wspólnoty ludzi mieszkających, pracujących czy w inny sposób związanych z naszą gminą. Pośród czterech celów strategicznych, priorytet znalazły m.in. kwestie pomocy społecznej związane ze zmianami demograficznymi i potrzebą poprawy jakości świadczenia pomocy, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym naciskiem na jakość powietrza oraz edukacja formalna i pozaformalna. Niewątpliwie, inwestycje to to, czego najbardziej oczekują mieszkańcy i samorządowcy, dlatego widoczny jest dalszy nacisk na rozbudowę systemu gospodarki kanalizacyjnej, poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych, modernizację infrastruktury edukacyjnej i kontynuację procesu tworzenia infrastruktury czasu wolnego. Musimy pamiętać, że naszą gminę przecina krajowa DK7, tzw. "Zakopianka", stąd ważnym partnerem jest GDDKiA, a planowane na naszym terenie inwestycje są kluczowe dla rozwoju. Szans rozwojowych poszukujemy w ścisłej współpracy z sąsiedzkimi samorządami, a także innymi gminami zrzeszonymi w Metropolii Krakowskiej. Zarówno w zakresie dostępu do środków zewnętrznych, jak i wspólnych przedsięwzięć, szczególnie w obszarze transportu publicznego, czystego powietrza, rozwoju gospodarczego i usług społecznych. Sąsiedztwo Krakowa to przywilej i wyzwanie jednocześnie. Aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom nacisk kładziemy na rozwój kultury i integrację mieszkańców, z dużą rolą przypisaną organizacjom pozarządowym i przestrzenią dla oddolnych inicjatyw. Kierunki, cele i działania są ambitne, a ich realizacja jest ściśle związana z możliwościami finansowania zewnętrznego i naszą skutecznością w sięganiu po środki unijne, rządowe, samorządowe czy inne. Podsumowując, nasza strategia na najbliższe 10 lat to poszukiwanie balansu pomiędzy rozwojem gospodarczym i współpracą z inwestorami, atrakcyjnością osadniczą, z jednoczesną dbałością o naturalne walory krajobrazowe, rekreacyjne i kulturowe, które naszą gminę wyróżniają. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w proces budowania Strategii.  STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOGILANY NA LATA 2021-2030

+ czytaj więcej

Spotkanie informacyjne online dotyczące studium planistyczno-prognostycznego dla połączenia kolejowego Kraków – Myślenice -- 26.10.21

26 października 2021

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że firma International Management Services Sp. z o.o. opracowuje obecnie, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pn.: „ Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice”. Województwo Małopolskie, dostrzegając potrzebę rozwoju kolei, jako jednego z najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku środków publicznego transportu zbiorowego oraz widząc w rozwoju kolei istotny element zrównoważonego rozwoju regionów, zgłosiło ów projekt w ramach naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku”. Przedmiotowy projekt został zakwalifikowany do II Etapu ww. naboru, w ramach którego wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego, dla zgłoszonego projektu. Serdeczne zapraszamy mieszkańców gminy Mogilany do udziału w spotkaniu informacyjnym online, które odbędzie się 28 października 2021 o godz. 17:30. Przewidywany czas trwania spotkania: ok. dwóch godzin. W pierwszej jego części eksperci IMS omówią cele i założenia a także zaprezentują zakres opracowywanego studium, zaś w drugiej części chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Można wziąć w nim udział wybierając jedną z dwóch opcji: a) pobierając uprzednio z internetu aplikację Microsoft Teams (wersja bezpłatna na urządzenia stacjonarne lub mobilne); b) korzystając z przeglądarkowej wersji Microsoft Teams (przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome). Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania Poniżej zamieszczamy prezentację oraz pliki odzwierciedlające dwa warianty przebiegu połączenia kolejowego Kraków - Myślenice przyjęte jako podstawa studium analityczno-prognostycznego dot. tego połączenia. Link do prezentacji: https://1drv.ms/b/s!An0LLcjRY_KDuxBbJqKrwtKVmXyt?e=OshLNh Link do wizualizacji przebiegów:  W1: https://1drv.ms/u/s!An0LLcjRY_KDuntbig6gaVEP3lBg?e=VKZitB W2: https://1drv.ms/u/s!An0LLcjRY_KDunw3PJnUTylFc5B6?e=OZ7dXw

+ czytaj więcej

Szansa na wyróżnienie w plebiscycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”!

25 października 2021

Szanowni Państwo, do 3 listopada 2021 roku trwa plebiscyt na najlepszy projekt w powiecie realizowany z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”, który ma na celu odkrycie i pokazanie projektów, wykorzystujących w najlepszy sposób środki z Unii Europejskiej. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w akcję i zagłosowania na projekt zrealizowany przez naszą gminę tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany-wschód”. Aby oddać głos należy wybrać odpowiedni powiat z mapy Małopolski a następnie projekt, na który chcą Państwo oddać swój głos. Ostatni element to podanie adresu e-mail w odpowiedniej rubryce. Głos będzie zaliczony dopiero po zweryfikowaniu adresu poprzez kliknięcie w specjalny link przesłany automatycznie na wskazaną skrzynkę e-mailową – po oddaniu głosu prosimy zweryfikować pocztę. Głos można oddać raz na dobę! Wszystkim z Państwa, którzy oddadzą głos dziękuję za włączenie się w akcję! Z wyrazami szacunku Edyta Misztal Zastępca Wójta

+ czytaj więcej

Rekompozycja Rynku w Mogilanach - dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

25 października 2021

To już oficjalne! Gmina Mogilany otrzymała wsparcie w wysokości 3 825 000,00 złotych na inwestycję pn. „Rekompozycja Rynku w Mogilanach – zagospodarowanie przestrzeni publicznej” . Jest to jedna z trzech propozycji projektów zgłoszonych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Inwestycja obejmuje m.in.: kompleksowe dozbrojenie i modernizację przyłączy, instalację oświetleniową, wykonanie nawierzchni placów, budowę chodników, nowoczesną wiatę przystankową z miejscem postojowym, małą architekturę (ławki, kosze, stojak na rower, tablice informacyjne, luneta widokowa itp.), budowę fontanny z niezbędnym zapleczem technicznym, instalacjami wewnętrznymi, budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z likwidacją istniejącego rowu otwartego i przepustów. Przebudowa Rynku wpłynie przede wszystkim na poprawę standardu życia mieszkańców, wywoła pozytywne skutki w zakresie integracji społecznej oraz wizerunku i atrakcyjności turystycznej gminy. Szacunkowa wartość projektu: 4.500.000,00 Procent dofinansowania: 85% W ramach podsumowania przedstawiamy wszystkie 3 projekty zgłoszone w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap III wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Lusinie  2. Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Mogilany (prace na ulicach: ul.Mogilańska–Mogilany nr 600556K, ul.Zagórska-Mogilany nr K600561, ul. Św.Floriana–Lusina K600624, ul. Św.Floriana–Libertów, ul.Widokowa–Mogilany 600700K, ul.Wspólna-Włosań) 3. Rekompozycja Rynku w Mogilanach – zagospodarowanie przestrzeni publicznej

+ czytaj więcej

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” w Krakowie

25 października 2021

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” w Krakowie, polowania będą rozpoczynały się o godz. 7:30 i trwały nie dłużej niż do godziny 16:00.   Szczegóły w załączniku:

+ czytaj więcej

Przekazanie mundurów bojowych dla OSP Mogilany

21 października 2021

21 października na strażnicy OSP w Mogilanach Wójt Piotr Piotrowski z Komendantem jednostki Tomaszem Klimczykiem odebrali z rąk Kazimierza Koprowskiego, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie umundurowanie bojowe dla strażaków. Druhowie we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy przygotowali wniosek o dofinansowanie, i dzięki dofinansowaniu w wysokości 25 000 zł,  mogli zakupić kilkanaście kompletów profesjonalnych mundurów  niezbędnych do akcji ratowniczych. Całkowity koszt zadania to 60 444,47 zł. Zadanie pn. „Zakup umundurowania bojowego dla OSP Mogilany” zrealizowano zgodnie z umową podpisaną w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

+ czytaj więcej