Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ogłasza kolejne nabory

13 stycznia 2023

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu: - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1739-... - rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1740-... - rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych (rozwój innowacyjny) http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1741-... Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r. Źródło: Stowarzyszenie Blisko Krakowa

+ czytaj więcej

Bajkowy Bal Karnawałowy

12 stycznia 2023

+ czytaj więcej

3. Eskapada z Mogilan w góry

12 stycznia 2023

+ czytaj więcej

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

12 stycznia 2023

Wójt Gminy Mogilany przypomina, o obowiązku zgłoszenia eksploatacji PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (instalacji,z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko), wynikającym z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska, w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. W związku z powyższym przypomina się, iż:zgłoszeniu z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m³/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (w załączeniu wniosek), prowadzący instalację (eksploatujący oczyszczalnię) jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. W świetle obowiązujących przepisów każda oczyszczalnia po wejściu w życie ustawy prawo ochrony środowiska (tj. po 1 października 2001 roku) - traktowana jest jako nowa instalacja, a przed wejściem w życie w/w ustawy - jako istniejąca! eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację   o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska „kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny”, zgodnie z art. 367 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo ochrony środowiska „w razie niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystający ze środowiska lub eksploatacji instalacji niezgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji”.

+ czytaj więcej

Komunikat dla właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

10 stycznia 2023

Wójt Gminy Mogilany informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.), został zobligowany do prowadzenia kontroli pozbywania się przez właścicieli nieruchomości zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, w zakresie posiadania umów za korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, co najmniej raz na dwa lata, w tym przekazywania wyników kontroli Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym przypomina się o konieczności: zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie (w załączeniu wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Mogilany i transportu nieczystości ciekłych), regularnego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, przy czym ilość nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej – ilości zużytej wody, określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, regularnego usuwania nieczystości ciekłych (osadów) w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gromadzenia dowodów uiszczenia opłat za usługi, celem udokumentowania regularnego wywozu nieczystości ciekłych (w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków – ostatnie dwa rachunki, w przypadku zbiorników bezodpływowych – rachunki z ostatniego roku). Mając na uwadze powyższe oraz dobro lokalnego środowiska informuje się,iż począwszy od stycznia 2023r., na terenie naszej gminy, rozpoczyna się obowiązkowy cykl kontrolny.Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 444 52 44

+ czytaj więcej

Stypendia sportowe województwa małopolskiego.

09 stycznia 2023

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych województwa małopolskiego za osiągnięcia sportowe uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23(przekierowanie do strony programu) Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka(przekierowanie do strony programu)(przekierowanie do strony programu) W przypadku funduszu stypendialnego imienia Stefana Kapłaniaka termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2023 roku, natomiast wnioski na „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23” można składać do 1 lutego. Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać m.in.: osoby fizyczne, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. Zgłoszenie własnej kandydatury może dokonać osoba uprawniona do stypendium, tj. pełnoletni zawodnik, lub w przypadku zawodników niepełnoletnich, jego rodzic / opiekun prawny.

+ czytaj więcej

komunikat w sprawie zmian w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych na terenie gminy Mogilany

09 stycznia 2023

Szanowni mieszkańcy, Uprzejmie informujemy, że w  związku z wyłączeniem ruchu kołowego na rynku w Mogilanach, od dnia 9.01.2023 r. (poniedziałek) zostały wprowadzone następujące stałe zmiany w obsłudze przystanku Mogilany Rynek: przystanek Mogilany Rynek zlokalizowany na płycie rynku został zlikwidowany; została uruchomiona nowa para przystanków przelotowych o nazwie Mogilany Rynek: w kierunku ul. Skawińskiej (Bukowa i Skawiny) przystanek zlokalizowany jest na ul. Krakowskiej w istniejącej zatoce autobusowej na wysokości parkingu przy kościele; w kierunku ul. Świątnickiej (Krakowa i Świątnik Górnych) przystanek zlokalizowany jest na ul. Zakopiańskiej za wyjazdem z rynku. W związku z powyższym zostały wprowadzone następujące stałe zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych: linia 245: w kierunku Bukowa i Skawiny będzie kursować po nowej stałej trasie: Borek Fałęcki – … – przystanek Gaj Zadziele – Mogilany: Myślenicka (DK7) – łącznica przy wiadukcie w ciągu ul. Świątnickiej – Świątnicka – Zakopiańska – Krakowska – Skawińska – przystanek Mogilany Cmentarz – … – Buków Pętla/Skawina; został uruchomiony w tym kierunku przystanek Mogilany Ośrodek Zdrowia (na DK7, na nieużywanym dotychczas słupku w kierunku Myślenic); przystanek Mogilany Rynek został przeniesiony do nowej lokalizacji na ul. Krakowską (obok parkingu przy kościele); w kierunku Borku Fałęckiego trasa pozostała bez zmian, przystanek Mogilany Rynek został przeniesiony do nowej lokalizacji, na ul. Zakopiańską; linia 275: kursuje w obu kierunkach po nowej stałej trasie: Borek Fałęcki – … – przystanek Gaj Zadziele – Mogilany: Myślenicka (DK7) – łącznica przy wiadukcie w ciągu ul. Świątnickiej – Świątnicka – przystanek Mogilany Wiadukt –… – Włosań Centrum; w kierunku Włosani został dodatkowo uruchomiony przystanek Mogilany Ośrodek Zdrowia (na DK7, na nieużywanym dotychczas słupku w kierunku Myślenic); linia na trasie podstawowej NIE będzie już obsługiwać przystanków Mogilany Rynek i Mogilany Cicha; kurs wariantowy przez Buków (w  dni świąteczne) będzie wykonywany po nowej stałej trasie: Borek Fałęcki – … – przystanek Gaj Zadziele – Mogilany: Myślenicka (DK7) – przystanek Mogilany Ośrodek Zdrowia – łącznica przy wiadukcie w ciągu ul. Świątnickiej – Świątnicka – Zakopiańska – Krakowska – przystanek Mogilany Rynek (na ul. Krakowskiej) – Krakowska – Skawińska – przystanek Mogilany Cmentarz – … – Buków Pętla – … – przystanek Mogilany Cmentarz – Mogilany: Skawińska – Krakowska – przystanek Mogilany Rynek (na ul. Zakopiańskiej) – Zakopiańska – Świątnicka – przystanek Mogilany Wiadukt –… – Włosań Centrum; linia 285 – będzie kursować w obu kierunkach po nowej stałej trasie: Borek Fałęcki – … – przystanek Gaj Zadziele – Mogilany: Myślenicka (DK7) – łącznica przy wiadukcie w ciągu ul. Świątnickiej – Świątnicka – przystanek Mogilany Wiadukt –… – Ochojno Remiza; w kierunku Ochojna został dodatkowo uruchomiony przystanek Mogilany Ośrodek Zdrowia (na DK7, na nieużywanym dotychczas słupku w kierunku Myślenic); linia NIE będzie już obsługiwać przystanków Mogilany Rynek i Mogilany Cicha. Za wszelkie utrudnienia związane z wprowadzeniem ww. zmian przepraszamy.

+ czytaj więcej

18 Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych o "Złoty Róg Turonia"

05 stycznia 2023

Tu wpisz tekst..

+ czytaj więcej

Łap skilla - projekt dla młodych pracujących

05 stycznia 2023

Chcesz  podjąć nowe wyzwania zawodowe? Rozwijać się? Awansować? Jesteś zdecydowany na zmianę, dzięki której poprawisz swoją sytuację na rynku pracy i chcesz zrobić kolejny krok w karierze? Podejmij wyzwanie! Weź udział w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Łap skilla!”03.01.2023 rozpoczyna się rekrutacja dla 300 osób, która potrwa do 28.02.2023 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.Rekrutacja odbywa się tylko i wyłącznie online, za pośrednictwem strony lapskilla.pociagdokariery.pl.Więcej informacji: https://pociagdokariery.pl/aktualnosci/1023-projek...

+ czytaj więcej

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy dla Małgorzaty Madeja Sekretarza Gminy Mogilany z powodu śmierci męża

03 stycznia 2023

+ czytaj więcej