Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Przerwa w dostawie wody

29 sierpnia 2022

Urząd Gminy Mogilany informuje, że z powodu naprawy awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w Mogilanach, w dniu 29 sierpnia 2022 roku od godz. 9:30  do godz. 16:00. Przerwa w dostawie wody dotyczy posesji położonych przy ulicach:  Kwiatowej, Rzymskiej, Ogrodowej, Podgórskiej, Rzemieślniczej, Żary, Kolorowej, Widokowej, Jaśminowej oraz część ul. Zakopiańskiej posesje położone poniżej ul. Kwiatowej, i części ulicy Myślenickiej. Za powstałe z powodu braku wody utrudnienia serdecznie przepraszamy

+ czytaj więcej

ZAGRAJMY RAZEM ДАВАЙТЕ ГРАТИ РАЗОМ

26 sierpnia 2022

ZOŚKA, CYMBERGAJ, RYBAŁKA… Znacie? Macie ochotę sprawdzić co to takiego? 10 września zapraszamy dzieci z Polski i z Ukrainy wraz z opiekunami, na wyjątkowy festiwal gier świata. Nie planszówki, nie gry komputerowe, ale stare dobre gry zręcznościowe z całego świata. Polską i ukraińską grę wykonamy samodzielnie, a w co jeszcze zagramy? Sprawdźcie i ZAGRAJMY RAZEM. Gwarantujemy świetną zabawę, może odnajdziecie z nami swoją pasję i sposób na rodzinne aktywne spędzanie wolnego czasu.Wstęp wolny - Zapisy telefonicznePolski Kontakt: 605 906 936Ukraiński Kontakt: +380981220079 ЗОСЬКА, ЦИМБЕРГАЙ, РИБАЛКА… Знаєте? Хочете перевірити, що це? 10 вереснязапрошуємо дітей з Польщі та України разом з їх опікунами на унікальний фестиваль світових ігор. Не настільні і не комп’ютерні ігри, а старі добрі ігри на спритність з усього світу.Польські та українські ігри ми зробимо самі, а в що ще будемо грати? Перевірте це та ДАВАЙТЕ ГРАТИ РАЗОМ. Ми гарантуємо чудове задоволення, можливо, ви знайдете у нас своє захоплення та спосіб активного сімейного проведення вільного часу.Вхід вільний - Реєстрація за телефономПольський контакт: 605 906 926Український контакт: +380981220079Projekt # RAZEM AKTYWNIE Z UKRAINĄ

+ czytaj więcej

Nabór wniosków - usuwanie azbestu w 2022 roku

26 sierpnia 2022

Wójt Gminy Mogilany informuje mieszkańców Gminy (osoby fizyczne) o rozpoczęciu naboru wniosków na bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na swoich nieruchomościach.Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany w terminie do 12.09.2022 r. w godzinach pracy urzędu.Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany oraz na stronie internetowej www.mogilany.pl w zakładce załatw sprawę - ochrona środowiska - bezpłatny odbiór i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest.Dotychczas wpłynęło 8 wniosków na odbiór ok. 12 Mg wyrobów zawierających azbest.

+ czytaj więcej

Turystyczne Skarby Małopolski

22 sierpnia 2022

Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną ogłosił konkurs na najlepsze oferty i produkty turystyczne naszego regionu pn. „Turystyczne Skarby Małopolski”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty, miejscowości, obiektów, atrakcji, wydarzeń i inicjatyw turystycznych w Małopolsce. W pierwszym etapie konkursu, trwającym do 31 sierpnia br. można zgłaszać swoich kandydatów w sześciu kategoriach konkursowych. „Miejsce z klimatem-miejscowość lub gmina turystyczna” „Najciekawszy szlak turystyczny”,  „Dzieje się-wyjątkowe wydarzenie turystyczne”, „Unikatowa atrakcja turystyczna”, „Sielskie klimaty-wypoczynek blisko natury”, „W gościnie- oferta kulinarna” Zgłoszeń dokonywać mogą jednostki samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania, stowarzyszenia, fundacje, prywatni przedsiębiorcy (np. właściciele obiektów i atrakcji turystycznych, organizatorzy imprez i wydarzeń turystycznych, zarządcy szlaków oraz inne podmioty działające w sektorze turystycznym, a także osoby fizyczne, w formule online poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konkurs.visitmalopolska.pl. Laureaci oraz kandydaci wyróżnieni w każdej kategorii konkursowej zostaną objęci kampanią promocyjną realizowaną przez Małopolską Organizację Turystyczną w roku następującym po roku, w którym konkurs został rozstrzygnięty. Ponadto, laureat w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna" otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 100 000 zł. Wszystkie informacje na temat konkursu dostępne są w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl. Więcej informacji: https://konkurs.visitmalopolska.pl/

+ czytaj więcej

Dodatek węglowy

13 sierpnia 2022

Wójt Gminy Mogilany informuje, że Prezydent Andrzej Duda w dniu 11  sierpnia podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1692. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692. Zgodnie z ustawą dodatek węglowy w kwocie 3000,00 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez gospodarstwo domowe rozumie się: -  osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo - osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku, a wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku. Na dzień 12 sierpnia br. wzór wniosku nie jest zatwierdzony, a Rządowe Centrum Legislacji podaje tylko projekt rozporządzenia w sprawie wniosku, które zostało przekazane do opiniowania https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362850 Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie w siedzibie Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. e-puap. W przypadku składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Mogilany informuje, że niezwłocznie po otrzymaniu wytycznych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zatwierdzeniu i opublikowaniu przez właściwe ministerstwo wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego uruchomiane zostanie przyjmowanie wniosków. Wnioski będą dostępne na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Mogilany, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach oraz w punkcie przygotowanym do przyjmowania wniosków usytuowanym w holu przed Salą Narad Urzędu Gminy Mogilany.  

+ czytaj więcej

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ

11 sierpnia 2022

Urząd Gminy Mogilany informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w dniu 27 lipca 2022 r. wydał decyzję nr KR.RZT.70.70.2022 zatwierdzającą taryfy opłat za wodę i ścieki i opłatę abonamentową, na okres najbliższych trzech lat. Nowe taryfy wchodzą w życie w dniu 13 sierpnia 2022 r.Cena dostarczanej wody w pierwszym roku obowiązywania taryfy będzie wynosić 4,59 zł/m 3 netto, co wraz z 8% VAT stanowi 4,96 zł/m 3 brutto. Cena opłaty abonamentowej będzie wynosić 4,00 zł netto za miesiąc, co wraz z 8% VAT stanowi 4,32 zł brutto. Cena odprowadzanych ścieków w pierwszym roku obowiązywania taryfy będzie wynosić 6,10 zł/m 3 netto, co wraz z 8% VAT stanowi 6,59 zł/m 3 brutto. Szczegóły taryfy na kolejne lata są dostępne w poniższym linku:https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2149677,dec...

+ czytaj więcej

Konkurs Nasz Zabytek

08 sierpnia 2022

Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most. Jest to inicjatywa o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.Konkurs jest podzielony na dwie części:I  Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.Mieszkańcy województwa małopolskiego mogą zgłaszać propozycje zabytków od 8 sierpnia do 5  września 2022 r. (I Konkurs).Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i  zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt może uzyskać od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i  dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W  konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.Zgłoszenia można dokonywać poprzez FORMULARZ dostępny na stronie fundacji.Osoby, które nie korzystają z Internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerami: 22 47 55 111 lub +48 517 884 088 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.Źródło: https://mostthemost.pl/

+ czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Mogilany

04 sierpnia 2022

+ czytaj więcej

PROJEKT "HALO DOPŁACAMY"

01 sierpnia 2022

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja Zawodowa

+ czytaj więcej

Tour de Pologne przez Gminę Mogilany

01 sierpnia 2022

Już w piątek, 5 sierpnia przez naszą gminę pojadą kolarze biorący udział w 79 wyścigu kolarskim Tour de Pologne.Zachęcamy do wspólnego kibicowania najlepszym kolarzom z całego świata!Piątkowy etap będzie odcinkiem finałowym o długości 177,8 km. Kolarze wystartują ze Skawiny, a następnie - przez Lanckoronę, Budzów, Myślenice i Świątniki Górne, dotrą do naszej gminy. Trasa prowadzi przez Lusinę, Konary, Mogilany i Buków, a zawodnicy powinni dotrzeć do nas ok.16.30.Z naszej gminy zawodnicy udadzą się ponownie do Skawiny. Stamtąd pojadą na krakowskie Błonia, trasą przez Czernichów i Kryspinów. To właśnie na Błoniach poznamy kolejnego zwycięzcę tegorocznego Wyścigu.Informujemy, że wydarzenie spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.Szczegółowe informacje na ten temat przekażemy w momencie ich otrzymania od organizatorów i służb. Utrudnienia w funkcjonowania linii aglomeracyjnych nr 245, 265, 275 i 285Utrudnienia w funkcjonowania linii aglomeracyjnych nr 245, 265, 275 i 285

+ czytaj więcej