Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” w Krakowie

25 października 2021

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” w Krakowie, polowania będą rozpoczynały się o godz. 7:30 i trwały nie dłużej niż do godziny 16:00.   Szczegóły w załączniku:

+ czytaj więcej

Przekazanie mundurów bojowych dla OSP Mogilany

21 października 2021

21 października na strażnicy OSP w Mogilanach Wójt Piotr Piotrowski z Komendantem jednostki Tomaszem Klimczykiem odebrali z rąk Kazimierza Koprowskiego, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie umundurowanie bojowe dla strażaków. Druhowie we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy przygotowali wniosek o dofinansowanie, i dzięki dofinansowaniu w wysokości 25 000 zł,  mogli zakupić kilkanaście kompletów profesjonalnych mundurów  niezbędnych do akcji ratowniczych. Całkowity koszt zadania to 60 444,47 zł. Zadanie pn. „Zakup umundurowania bojowego dla OSP Mogilany” zrealizowano zgodnie z umową podpisaną w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

+ czytaj więcej

Spotkanie informacyjne online dotyczące studium planistyczno-prognostycznego dla połączenia kolejowego Kraków – Myślenice

20 października 2021

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że firma International Management Services Sp. z o.o. opracowuje obecnie, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice”. Województwo Małopolskie, dostrzegając potrzebę rozwoju kolei, jako jednego z najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku środków publicznego transportu zbiorowego oraz widząc w rozwoju kolei istotny element zrównoważonego rozwoju regionów, zgłosiło ów projekt w ramach naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku”. Przedmiotowy projekt został zakwalifikowany do II Etapu ww. naboru, w ramach którego wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego, dla zgłoszonego projektu.   Serdeczne zapraszamy mieszkańców gminy Mogilany do udziału w spotkaniu informacyjnym online, które odbędzie się 28 października 2021 o godz. 17:30. Przewidywany czas trwania spotkania: ok. dwóch godzin. W pierwszej jego części eksperci IMS omówią cele i założenia a także zaprezentują zakres opracowywanego studium, zaś w drugiej części chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Można wziąć w nim udział wybierając jedną z dwóch opcji: a) pobierając uprzednio z internetu aplikację Microsoft Teams (wersja bezpłatna na urządzenia stacjonarne lub mobilne); b) korzystając z przeglądarkowej wersji Microsoft Teams (przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome). Bezpośredni link do spotkania, wraz z krótką instrukcją, zostanie opublikowany na stronie Urzędu Gminy Mogilany  na dzień przed spotkaniem.

+ czytaj więcej

Prezentacja filmu BRAT NASZEGO BOGA

20 października 2021

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zaprasza w dniu 24 października br. na prezentację filmu BRAT NASZEGO BOGA z udziałem członków Zespołu Regionalnego "Mogilanie" w ramach Spotkania ze słowem Jana Pawła II

+ czytaj więcej

Zobacz „Głos Gminy Mogilany” – nr 3/2021

20 października 2021

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika informacyjnego naszej gminy. Znajdą w nim Państwo informacje obejmujące lipiec, sierpień i wrzesień bieżąco roku. Można w nim przeczytać m.in.: relację z otwarcia i poświęcenia rozbudowanego, odnowionego budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach, życzenia dla wszystkich związanych z oświatą oraz informacje z pozostałych jednostek. Zapraszamy także do zapoznania się z tradycyjnym Raportem ze stanu inwestycji, szczepieniami, odbiorem odpadów i wymianą pieców oraz porad psychologa i wskazówkami dot. RODO. Ponadto nie zabrakło informacji związanych z Przeglądem Folklorystycznym im. Janiny Kalicińskiej „SPINKA KRAKOWSKA”, innymi wydarzeniami organizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury czy organizacje pozarządowe, w tym „#AKTYWNIE. I Święto Organizacji Pozarządowych Gminy Mogilany”.

+ czytaj więcej

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

19 października 2021

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

+ czytaj więcej

Konieczność wpisu oraz aktualizowania danych w Rejestrze BDO

18 października 2021

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o konieczności wpisu oraz aktualizowania danych  podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w rejestrze (zwanym Rejestrem – BDO). Szczegóły w załączniku

+ czytaj więcej

Dzień Pluszowego Misia III edycja – Tajemnice lasu

18 października 2021

Szanowni Państwo,informujemy, że zamknęliśmy zapisy uczestników do projektu pn. „Dzień Pluszowego Misia III edycja – Tajemnice lasu”. Zapełniona została również lista rezerwowa. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie projektem! W razie rezygnacji zapisanych osób i pojawienia się możliwości wzięcia udziału w projekcie będziemy informować na bieżąco. Szczegółowe informacje: tel. 605 905 926 lub Urząd Gminy Mogilany tel. 12 270 10 13 wew. 249. Informujemy, że wydarzenie będzie filmowane i fotografowane. Uczestnictwo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych dot. projektu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych epidemiologicznych aktualnych na dzień wydarzenia.

+ czytaj więcej

Informacja przewodniczącego rady gminy Mogilany o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

10 czerwca 2021

Szanowni Mieszkańcy, Na sesji, która planowana jest na dzień  24 czerwca 2021r. o godz. 14.00  (sala narad Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2) - Wójt Gminy Mogilany przedstawi Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w 2020r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie Rada Gminy Mogilany rozpatrzy przedstawiony raport, po czym podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców.         Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie należy składać  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym odbędzie się Sesja tj. do 23 czerwca 2021r. (środa) przez :   - podanie zgłoszenia do Biura Rady, pok.4B za pośrednictwem Punktu Bezpośredniej Obsługi Petenta/Klienta (wejście od strony parku)  lub pozostawienie zgłoszenia  na Dzienniku  Podawczym  (I p. wejście od strony USC lub GOPS, obok windy) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pon.- 8.00 do 16.00, wt., śr. czw. piąt. – 7.00 do 15.00), - przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany (w debacie zostaną uwzględnione zgłoszenia dostarczone do urzędu przez operatora do dnia 23.06.2021r.). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Dodatkowe informacje w sprawie udziału w debacie można uzyskać w Biurze Rady pod nr tel. 12/2701219 lub 12/2701013 wew.247 Zbigniew Staszak Przewodniczący Rady Gminy Mogilany Załączniki: Raport o stanie Gminy Mogilany za 2020r.

+ czytaj więcej

Nowe stawki za odbiór odpadów

30 października 2019

W dn. 24 października 2019 r. Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę o nowych stawkach za wywóz odpadów komunalnych z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. Większość Rady Gminy Mogilany podjęła decyzję o podniesieniu stawki za odbiór odpadów segregowanych, która wynosić będzie od nowego roku 27 zł od osoby. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina natomiast jest zobowiązana do zorganizowania odbierania w/w odpadów. Zgodnie zatem z przywołaną ustawą, koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli w/w nieruchomości obciążają właścicieli tych nieruchomości, gmina natomiast organizuje odbiór tychże odpadów, podpisując poprzedzoną publicznym przetargiem, umowę z wykonawcą. Na koszt odbioru odpadów, jaki musi ponieść właściciel nieruchomości bezpośrednio rzutują rzeczywiste koszty odbioru, składowania oraz zagospodarowania odpadów, które niestety cały czas rosną. W konsekwencji ceny za odbiór odpadów wzrastają w zasadzie we wszystkich gminach w całej Polsce, a także i w Małopolsce. Bardzo wiele samorządów już podwyższyło stawki, bądź uczyni to w najbliższym czasie. W Liszkach koszt odbioru odpadów komunalnych od nowego roku będzie prawdopodobnie wynosił 29 zł. od osoby, w Krzeszowicach przypuszczalnie będzie wynosił około 27 zł od osoby, w Michałowicach około 24 zł od osoby, a w Skawinie około 25 zł od osoby. Główną przyczyną wzrostu cen za odbiór śmieci to podniesienie przez Rząd opłaty za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 roku, opłata za składowanie odpadów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu wynosiła 24,15 zł za tonę. Niestety w następnych latach opłata ta ciągle wzrastała: w 2018 r. wynosiła 140,00 zł za tonę, w 2019 jest to 170,00zł za tonę, a w 2020 roku będzie 270,00 zł za tonę odpadów. W ciągu jednego roku opłata ta wzrosła o około 600 %, a w ciągu 3 lat o ponad 1100 %. Niestety nieuzasadniony wzrost opłaty za składowanie odpadów stawia w trudnej sytuacji gminy, związki i inne podmioty odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów. Jedną decyzją Rządu, gminy zostały zmuszone do podniesienia opłat, których skutki odczuwają wszyscy mieszkańcy Polski oraz naszej gminy. Tak drastyczne podniesienie przez Rząd opłaty za korzystanie ze środowiska, bezpośrednio przyczynia się także do wzrostu cen za przyjęcie odpadów segregowanych na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Przykładowo: 3 lata wstecz cena za przyjęcie na instalacji 1 tony odpadów segregowanych wynosiła 10 zł za tonę, w 2018 r. już 300 zł za tonę odpadów segregowanych, natomiast w 2019 r. trzeba zapłacić aż 450 zł za tonę (przykład podany z Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach, gdzie na tą instalację trafiają również odpady z terenu naszej Gminy). Masa wytwarzanych odpadów zmieszanych, a głównie bioodpadów systematycznie wzrasta. W 2018 roku odebraliśmy ich rekordową masę tych odpadów. Przykładowo w 2016 roku z terenu Gminy odbierano 36 ton odpadów biodegradowalnych, w 2018 roku odebrano 168,46 ton odpadów, czyli ponad 4 razy tyle co 2 lata temu. Odpady biodegradowalne stanowią kolejny czynnik wzrostu cen. Koszt ich zagospodarowania na różnych instalacjach kształtuje się w przedziale od 600 zł do 900 zł za tonę. Kolejnym elementem systemu kształtującym znaczne wydatki jest PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz specyfika dostarczanych przez mieszkańców odpadów problematycznych jak np. odpady remontowo-budowlane czy niebezpieczne, których to zagospodarowanie wiąże się z wysokimi kosztami. Za tonę odpadów wielkogabarytowych na instalacjach trzeba zapłacić od 850 zł do 900 zł. Ponadto, pośrednio na gminach, a bezpośrednio na kieszeniach mieszkańców odbija się ograniczenie konkurencyjności. Inaczej było przed laty, gdy był indywidualny odbiór odpadów – duża ilość mniejszych wykonawców/ przedsiębiorców walczyła o klienta. W tej chwili na rynku pozostali tylko duzi przedsiębiorcy, którzy dyktują ceny. Nie ma co prawda żadnych dowodów, że przedsiębiorcy odbierający odpady, podzielili między siebie „rynek śmieciowy”, ale faktem jest, że w przetargach ogłaszanych przez gminy na odbiór odpadów, bardzo często ofertę składa tylko jeden wykonawca. Jak bowiem wyżej wskazano, przywołana ustawa nie pozwala na płacenie części opłat przez Gminę. System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się zatem samofinansować, a to oznacza, że wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów oraz funkcjonowaniem całego systemu gospodarowania odpadami, muszą być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zobowiązania jest zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Gmina nie może dopłacać do systemu chociażby po przez przesunięcie środków z innych zadań. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być też wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

+ czytaj więcej