Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy.

23 marca 2022

Mieszkańcy Gminy Mogilany, którzy przyjęli obywateli Ukrainy pod swój dach mogą starać się w Urzędzie Gminy Mogilany o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Informacje dotyczące świadczenia pieniężnego oraz wnioski można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-... .Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługuje nie dłużej, niż za okres 60 dni. Wnioski o świadczenie pieniężne można składać: - na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Mogilanach (I p.) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. 7.00-15.00; - elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego; - drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany. Zalecane jest ograniczenie powtórzeń wniosków składanych przez podmiot w zależności od sytuacji np. co 20/30 dni. Wniosek może być również złożony jednorazowo za pełny okres.Dla celów weryfikacji w rubryce wniosku „ Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji o zamieszczenie przez osobę wnioskującą informacji o rodzaju lokalu (dom/mieszkanie/obiekt zakwaterowania zbiorowego/inne-jakie) oraz metrażu udostępnionego osobom zakwaterowanym.Informacja telefoniczna: 12 270 10 13.

+ czytaj więcej

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

23 marca 2022

+ czytaj więcej

Informacja

23 marca 2022

Urząd Stanu Cywilnego w Mogilanach uprzejmie informuje, że w związku z  wyjazdem służbowym pracowników - w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek) nie będą nadawane numery PESEL dla obywateli Ukrainy. Za utrudnienia przepraszamy!

+ czytaj więcej

INFORMACJA O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

22 marca 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będzie wydawana w dniu: 24 marca 2022 roku w godz. 09.00-12.00. Miejsce wydawania żywności bez zmian- budynek Starej Plebanii, Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 2. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.

+ czytaj więcej

Nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

22 marca 2022

Urząd Stanu Cywilnego w Mogilanach uprzejmie informuje, ze w związku z bardzo dużym zainteresowaniem nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego br. i starają się w naszym urzędzie o nadanie statusu uchodźcy UKR- pod koniec ubiegłego tygodnia wprowadzono limit dzienny 25 osób, które mogą uzyskać pomoc w tej sprawie. (formalności związane z nadaniem statusu uchodźcy dla 1 osoby trwają od 20-30 minut). Dla wszystkich zainteresowanych nadaniem numeru PESEL zostały już wydane w ubiegłym tygodniu numery z terminem wizyty – włącznie do dnia 8 kwietnia 2022r. Z uwagi, iż Urząd posiada 1 stanowisko zorganizowane wyłącznie do nadawania numerów PESEL dla uchodźców- kolejna transza numerów z rezerwacją wizyt będzie wydawana od 11 kwietnia br. (poniedziałek) W celu umówienia wizyty prosimy wyznaczyć jedną osobę z domu, która przyjdzie do urzędu, umówi termin wizyty i odbierze stosowną liczbę numerów z rezerwacją.

+ czytaj więcej

Dyżur Telefoniczny eksperta ZUS- 23 marca 2022 r. temat: zasiłek macierzyński

22 marca 2022

Zapraszamy na dyżur telefonicznyTemat:Termin: 23 marca 2022 r. (środa) godz. 10.00-12.00Numer telefonu: 12 42 46 269 Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem. W szczególności wyjaśni:1. kto może skorzystać z zasiłku,2. kiedy przysługuje zasiłek,3. czas trwania zasiłku

+ czytaj więcej

Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

22 marca 2022

Gmina Mogilany przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Szczegółowe wytyczne do Programu określiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej a całość finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego.Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Mogilany oraz umową zawartą z Wojewodą Małopolskim przewidziano, że w 2022 r.  Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 161 935,20 zł.Całkowita wartość projektu: 161 935,20 zł.Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Ze wsparcia skorzysta 21 osób niepełnosprawnych (14 – dzieci , 7 - osoby dorosłe), które wyraziły chęć do objęcia ich Programem i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach będzie świadczył usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 533-347-715 oraz 533-347-713Ważne strony gdzie można uzyskać informację na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:http://www.niepelnosprawni.gov.pl/https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1345,program-o-zmianie-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

+ czytaj więcej

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

18 marca 2022

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP). Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja 2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. W rozpoczynającej się właśnie kampanii ponownie wprowadzona została uzupełniająca płatność podstawowa do wybranych upraw a także gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wykaz roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, obejmuje aż 13 kategorii, a pełna lista znajduje się na portalu ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa-upp-2022). Kolejna istotna zmiana dotyczy rolników zainteresowanych płatnościami w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W tym roku liczba pakietów wchodząca w skład tych płatności została poszerzona o dwa nowe: Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk; Pakiet 9. Retencjonowanie wody. W tegorocznym naborze, tak samo jak w ubiegłym roku, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW składa się wyłącznie elektronicznie, lecz wprowadzona został pewna techniczna zmiana. W zeszłym roku można było zalogować się bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR, natomiast w tym roku dostać się do tej aplikacji będzie można jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian. Uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych jest kolejnym krokiem na drodze do usprawnienia komunikacji pomiędzy rolnikiem a ARiMR – co też przełoży się na przyspieszenie wypłaty beneficjentom należnych środków. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. W każdym biurze powiatowym ARiMR będzie przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, przy którym nasi eksperci będą pomagać w przygotowaniu i składaniu wniosków. Przypominamy, że rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), płatność ekologiczną (PROW 2014-2020) musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej. W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Trwa realizacja wypłat z tego tytułu. Dotychczas do rolników trafiło ok. 14,62 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,87 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

+ czytaj więcej

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

18 marca 2022

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny  (PPIS) w Krakowie przekazuje informacje w sprawie obowiązku rejestracji działalności rolniczej.

+ czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego na dzień 2022-03-17

17 marca 2022

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

+ czytaj więcej