Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Mogilany i transportu nieczystości ciekłych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Mogilany i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

1b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Opłaty

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
opłata wynosi 107,00 zł

- Zmiana decyzji- opłata wynosi 53,50 zł

-Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -
opłata wynosi 17,00 zł

Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Forma składania dokumentów

OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro.

Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00

  • OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro.
  • POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  • ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

      Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00

Termin załatwienia sprawy

Wpis dokonywany jest w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wraz z oświadczeniem i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe uwagi

  • W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty
    otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie
    skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
  • Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
  • Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

- informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,

- informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.