Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Kogo dotyczy:

osób fizycznych (rolników), przedsiębiorców

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 3. Oświadczenie, że nie był się karanym za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 4. ,Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązanie prowadzącego uprawę do przetworzenia konopi włóknistych we własnym  zakresie.
 5. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
 6. Etykieta z worka z materiałem siewnym.

Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 30.00 zł. Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001
Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl


Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Forma składania dokumentów  

 1. OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro.      Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00
 2. POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 3. ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy    

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 4. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim na dany rok.

Dodatkowe uwagi

Do końca września roku poprzedniego należy złożyć w tutejszym urzędzie deklaracje dotyczą planowanego areału uprawy konopi w roku następnym.
Wydawane zezwolenia jest możliwe tylko po wejściu w życie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim na dany rok.