Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Obowiązujące dokumenty:

Program współpracy na rok 2022

Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2022 roku, przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. oceny ofert konkursowych i naboru członków Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2022 roku.

Informacji w tym zakresie udziela Referat Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy
tel. (12) 270 10 13 wew. 249