Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej

w dniu 16 maja 2022 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek posiedzenia:

  1. Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  2. Informacja na temat zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2021 r.
  3. Informacje i koszty realizowanych zadań inwestycyjnych jak również zagrożeń realizacji w terminach wynikających z umów dla zadań inwestycyjnych:
  • Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000 do km 3+152 w miejscowości Włosań, Gmina Mogilany,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj- etap II,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III,
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetowej
Zofia Węglarz