Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie

posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:
I.Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał:

 1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania;
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok;
 3. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2021 rok;
 4. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
 6. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2021;
 7. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących
  w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
 8. w sprawie o przygotowaniu przez Wójta Gminy Mogilany projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
 9. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2022/2023;
 10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
 11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
 12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej

Jan Marek