Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej

w dniu 12 września 2022 roku o godz. 9.30

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej
i Komisji Gospodarczo – Komunalnej.

Porządek posiedzenia:

I.Opiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
  3. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2024;
  4. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2025;
  5. w sprawie powierzenia Powiatowi Krakowskiemu realizacji zadania własnego Gminy Mogilany pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina”;
  6. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;
  7. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Mogilanach;
  8. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani;
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany.

II. Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświatowo - Społecznej

Mateusz Paszta