Mogilany, 24.10.2022 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  informuje, że poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia
na stanowisku Pracownik socjalny

 1. Nazwa i adres jednostki :
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, 32-031 Mogilany :ul. Rynek 2 oraz ul. św. Bartłomieja Apostoła 21.
 2. Ogłoszenie dotyczy stanowiska : Pracownik socjalny – umowa o pracę na zastępstwo
 3. Wymiar czasu pracy : 1 etat.
 4. Wymagania niezbędne : posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków :
 • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

5. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach pod nr : 12 270 10 25, 12 270 14 86

6. Ogłoszenie jest ważne do dnia 8 listopada 2022 r.

7. Stanowisko, na które poszukuje się kandydatów należy do stanowisk pomocniczych i obsługi i nie podlega wymogowi wyboru osoby w trybie naboru otwartego.

8. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV ) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( w tym wizerunku ) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik socjalny ”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

9. Do dokumentów aplikacyjnych należy załączyć podpisaną klauzulę o treści :

„ KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach z siedzibą w Mogilanach ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 10 25 e-mail : gops@gops.mogilany.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie ze złożonym oświadczeniem ( art. 6 ust. 1 lit. a ). W przypadku osób zatrudnionych w wyniku przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego podane dane będą przetwarzane ponadto w celu realizacji czynności wynikających ze stosunku pracy ( art. 6 ust. 1 lit b c RODO).

 • Podstawę prawną przetwarzania danych podanych w kwestionariuszu osobowym, w zakresie : imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia stanowi art. 22 1 § 1, § 2, § 3 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 22 1 § 4 Kodeksu pracy.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie informacji o obywatelstwie, zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych stanowi art. 6 ust 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych o niepełnosprawności stanowi art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO - jako niezbędne do wypełnienia szczególnych praw i obowiązków administratora oraz osoby, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej - wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie wizerunku stanowi Pani/Pana zgoda potwierdzona podpisem.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji. Po upływie okresu przedawnienia roszczeń dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy zostaną dołączone do dokumentacji pracowniczej.

4a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

5) Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie nie znosi skutków ich dotychczasowego przetwarzania.

6) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzamy Wasze dane niezgodnie z RODO, można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa)

Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej : iod@gops.mogilany.pl lub tel. 600 067 995.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych, które przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata / kandydatki i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Nie podanie danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu.
8) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, organizacji międzynarodowych czy też poddawać ich profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

……………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis ”

10. Aplikacje należy składać na Dzienniku Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mogilanach, ul. Rynek 2 – II piętro, pokój 05B. Zalecane jest umieszczenie dokumentów
w kopertach opisanych : „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach ” lub przesłać listownie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek, 32-031 do dnia 8 listopada 2022 r. ( Decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mogilanach, ul. Rynek 2, 32-031 ).
11. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzona profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów, wymaganych jako załączniki do oferty.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mogilanach

mgr Krzysztof Pierożek