Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji z dnia 26 września 2022 r. w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości, złożonej przez mieszkankę Gminy Mogilany.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jadwiga Chachlica