Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022r ( Dz.U. 2022 poz. 1383 ) wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w termie do dnia 31 lipca 2022 r. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.