Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PRZEBIEGU I NAZEWNICTWA ULIC W MIEJSCOWOŚCI BUKÓW

Urząd Gminy Mogilany udostępnia do publicznego wglądu projekt przebiegu i nazewnictwa ulic w miejscowości Buków. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji Architektury Rolnictwa i Ochrony Środowiska,pok. 8A, tel. 12 270 10 13 wew. 251

+ czytaj więcej

I wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowościach LIBERTÓW, GAJ, MOGILANY, WŁOSAŃ

Wójt Gminy Mogilany zaprasza do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowościach LIBERTÓW, GAJ, MOGILANY, WŁOSAŃ który będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach 14 CZERWCA – 12 LIPCA 2024 r. - termin składania uwag do 26 LIPCA 2024 r. – formularz składania uwag w załączeniu. Z projektem planu miejscowego można zapoznać się poprzez: Link do BIP_DROGA NR 7 – TERENY WZDŁUŻ ZAKOPIANKI Link do strony: https://sip.gison.pl/mogilany

+ czytaj więcej

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mogilany za 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, Na sesji, która planowana jest na dzień 26 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 (sala narad Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2) - Wójt Gminy Mogilany przedstawi Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2023 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie Rada Gminy Mogilany rozpatrzy przedstawiony raport, po czym podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym odbędzie się Sesja tj. do 25 czerwca 2024 r. (wtorek) przez: - pozostawienie zgłoszenia na Dzienniku Podawczym (Ip. wejście od strony USC lub GOPS, obok windy) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pon.- 8.00 do 16.00, wt., śr. czw. piąt. – 7.00 do 15.00), - przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany (w debacie zostaną uwzględnione zgłoszenia dostarczone do urzędu przez operatora do dnia 25.06.2024 r.). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Dodatkowe informacje w sprawie udziału w debacie można uzyskać w Biurze Rady pod nr tel. 12/2701219 lub 12/2701013 wew. 247. PRZEWODNICZĄCYRADY GMINYAgnieszka Budek-Bartosz

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

Na majówkę do Mogilan

Zgodnie z coroczną tradycją, Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach organizuje w sobotę 25 maja 2024 r. na terenie mogilańskiego parku plenerowe wydarzenie kulturalne pn. „Majówka w Mogilańskim Dworze”.Jest to jedno z największych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy Mogilany. Corocznie w imprezie bierze udział około tysiąca uczestników. Wydarzenie to skupia nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również gmin ościennych. Głównym celem „Majówki” jest integracja mieszkańców poprzez kulturę, prezentacja lokalnych twórców i grup artystycznych oraz wsparcie podopiecznych Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.Przez cały czas trwania imprezy będą funkcjonowały punkty gastronomiczne oraz miejsca gier, konkursów i zabaw dla dzieci. Wydarzenie to uświetni swoim występem gwiazda polskiej sceny muzycznej zespół LOKA. Ostatnim punktem programu będzie wspólna zabawa na wolnym powietrzu przy muzyce zespołu INTRO. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostę Krakowskiego i Wójta Gminy Mogilany. Patronat medialny sprawują: Telewizja TVP 3 Kraków, Radio PLUS Kraków i Dziennik Polski.

Mogilany

​25 maja 2024 r. godz. 14.00

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

07.06.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję III Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041;2.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2023;3.w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mogilany na 2024 rok.IV.Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mogilany za rok 2023”.V.Interpelacje i zapytania.VI.Wolne wnioski.VII.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY mgr Agnieszka Budek-Bartosz

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

06.06.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetoweji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.Porządek posiedzenia:1.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041.2.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2023.3.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mogilany na 2024 rok.4.    Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.5.    Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2023 rok.6.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.7.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mogilany za rok 2023”. PRZEWODNICZĄCYKomisji Budżetowejmgr Małgorzata Walusiak-Hnizdur

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

06.06.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.                                                                                                                                                                                             Porządek posiedzenia:1.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041.2.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2023.3.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mogilany na 2024 rok.4.    Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.5.    Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2023 rok.6.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.7.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mogilany za rok 2023”. PRZEWODNICZĄCYKomisji Oświatowo - Społecznejmgr Beata Bobek

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

+ Zobacz wszystkie ogłoszenia