Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

INFORMACJA WÓJTA GMINY MOGILANY W SPRAWIE PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW NOWYCH STATUTÓW SOŁECTW GMNY MOGILANY

Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40), w związku §4 ust.1 uchwałyNR VI/79/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mogilany (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2019 r. ,poz.2415) Termin konsultacji - od 21 lutego2023 r. do 13 marca 2023 r. Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany www.mogilany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mogilany.Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mogilany, który został opublikowany jako załącznik do zarządzenia w sprawie konsultacji. Konsultacje miały na celu poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanej treści statutów. Podsumowanie konsultacji W ramach konsultacji wypowiedzieli się Sołtysi i Rady Sołeckie następujących sołectw: - Rada Sołecka i Sołtys Bukowa – opinia pozytywna z jedną uwagą dot. wprowadzenia możliwościwyboru zastępcy przewodniczącego rady sołeckiej, jako osoby zastępującej przewodniczącego w razie jego nieobecności, - Rada Sołecka i Sołtys Brzyczyny – opinia pozytywna bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Chorowic – opinia pozytywna, bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Libertowa – opinia pozytywna bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Lusiny – opinia pozytywna bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Gaja – opinia pozytywna bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Konar – opinia pozytywna bez uwag. Pozostałe sołectwa tj. Kulerzów, Mogilany, Włosań nie odniosły się do projektu statutów – co jest równoznaczne z ich pozytywnym zaopiniowaniem. Jak wynika z przedstawionych wyników konsultacji – projekt nowych statutów sołectw - uzyskał pozytywna opinię jednostek pomocniczych sołectw. Inne ankiety/opinie w ramach konsultacji – nie wpłynęły. Mogilany, 15 marca 2023r. Zastępca Wójta Edyta Misztal

+ czytaj więcej

Spotkanie Wójta Piotrowskiego z Asystentem Ministra Adamczyka

W dniu 23 marca 2023 r. Wójt Piotr Piotrowski spotkał się z Panem Henrykiem Woszczyną - Asystentem Ministra Andrzeja Adamczyka. Spotkanie, które przebiegało w bardzo miłej atmosferze, było okazją do omówienia kilku ważnych spraw dotyczących Gminy Mogilany. Wójt poruszył w nim następujące tematy: budowę dwupoziomowego węzła w Gaju, budowę tunelu i nowego układu drogowego w Libertowie, przebudowę układu drogowego w Opatkowicach, budowę kolei do Myślenic, Wójt Piotrowski podkreślił, że budowa tunelu, bezkolizyjnych zjazdów i wyjazdów, dróg serwisowych w Libertowie oraz likwidacja sygnalizacji świetlnej w Opatkowicach pozwoli na likwidację korków, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się w Gminie. Zaapelował, za pośrednictwem przedstawiciela Pana Ministra, o jak najszybszą realizację tych zaplanowanych przedsięwzięć. Wójt przekazał także na ręce Pana Asystenta podziękowania dla Ministra Adamczyka za to, że Pan Minister dotrzymał obietnicy, którą złożył Wójtowi i mieszkańcom już w 2016 r. To 7 lat temu Minister, po wizycie Wójta w Warszawie, zabezpieczył pieniądze na budowę dwupoziomowego węzła w Gaju na skrzyżowaniu ul. Widokowa – ul. Zadziele. Podziękowania dotyczyły również wsparcia finansowego na inne realizowane inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Polskiego Ładu.

+ czytaj więcej

Informacja w sprawie zmiany funkcjonowania linii autobusowej nr 255

W związku z trwającą budową bezkolizyjnego węzła drogowego na drodze krajowej nr 7 („Zakopiance”) w rejonie skrzyżowania z ul. Zadziele i z ul. Widokową w miejscowości Gaj oraz związaną z tym koniecznością czasowego zamknięcia ul. Zadziele (w rejonie skrzyżowania z DK7) informujemy, że od dnia 13 kwietnia 2023 roku przez okres około 4 tygodni  nastąpi czasowa zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej nr 255. Zmiana będzie polegała na skróceniu trasy autobusu linii nr 255 dla kursów  funkcjonujących przez miejscowość Gaj oraz drogę krajową nr 7 tylko do przystanku Gaj Rudawa, który będzie ostatnim przystankiem dla kursów z Borku Fałęckiego oraz pierwszym przystankiem w drodze powrotnej do Borku Fałęckiego. Autobus nie będzie zatem kursował przez „Zakopiankę”. Po uzyskaniu od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie nowego rozkładu jazdy zostanie on niezwłocznie opublikowany.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

RODZINNE WARSZTATY WIELKANOCNE

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa oraz KGW Libertów zapraszają na darmowe warsztaty, podczas których będzie można stworzyć swoje własne, unikatowe i ekologiczne ozdoby świąteczne, wykorzystując do tego elementy z recyklingu, opierając się na lokalnej tradycji. Warsztaty odbywają się w dwóch terminach: - 25.03.2023 (sobota) – Sala Narad w UG Mogilany – godz.: 15:00 - 26.03.2023 (niedziela) – dawny budynek GOK w Liszkach – godz.: 15:00 Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują zapisy! Regulamin, oraz link do zapisów - https://tiny.pl/w8qhl Źródło: LGD

Sala Narad w UG Mogilany

25.03.2023 (sobota) godz.: 15:00

+ czytaj więcej

Spotkanie w sprawie planów miejscowych dla miejscowości: Buków, Brzyczyna, Chorowice i Kulerzów

W związku z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany i otrzymaną negatywną opinią od Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie planów miejscowych dla miejscowości: Buków, Brzyczyna, Chorowice i Kulerzów – Wójt Gminy Mogilany informuje, że w dniu 7 marca 2023r.(wtorek) o godz.15.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany odbędzie się spotkanie w celu przedstawienia i przedyskutowania opinii. Na spotkanie zaprasza się wszystkich zainteresowanych właścicieli działek z terenu w/w miejscowości, którzy oczekują na przekształcenie swoich terenów na budowlane. Piotr Piotrowski Wójt Gminy Mogilany

sala narad Urzędu Gminy Mogilany

7 marca 2023 r.(wtorek) o godz.15.00

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

24.03.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;3.w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie Gminy Mogilany;4.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;5.w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany;6.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mogilany.IV.Interpelacje i zapytania.V.Wolne wnioski.VI.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

13.03.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany w dniu 17 marca 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia:1. Prace nad opracowaniem nowych projektów Statutów Sołectw Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej Katarzyna Ożóg-Suder

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

27.02.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-2.03.2023 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 2 marca 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki;4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025;5.w sprawie wyrażenia woli wystąpienia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w celu pozyskania środków na udzielenie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii w Gaju na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie kościoła pw. Narodzenia NMP w Gaju”. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

29.12.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2022 R. – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Mogilany zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. r.  Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę Nr XXXIII/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić: •   dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1.  37,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2.  74,00 zł *od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.) Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany: zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 5,00** zł od osoby miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. ** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które wcześniej zadeklarowały w Urzędzie Gminy posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych nie muszą składać nowej deklaracji związanej z wyższa ulgą na kompostownik. Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość  do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

21.10.2021

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany  Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 10 500 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł.   Czytaj więcej w BIP

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko