Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 12-13.07

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2 od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 13.07.2024 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami duży grad.

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o poszukiwaniu osoby na stanowisko asystenta rodziny z w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach

+ czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zadania na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

Wójt Gminy Mogilany informuje o dotacji celowej w wysokości 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie umowy nr 91/OPS/D/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program ma na celu zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Kwota przyznanych środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania wynosi 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu „Posiłek w szkole i w domu”, wysokość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, nie przekroczy 60% kosztów realizacji zadania. W dniu 8 lipca 2024 r. został podpisany Aneks nr 1/2024 na realizację ww. zadania. Kwota przyznanych środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania wynosi 26 399 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) – wysokość dotacji nie przekroczy 60% kosztów realizacji zadania. Gmina Mogilany, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu, przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych nie mniej, niż 40% kosztów realizacji zadania. Całkowita wartość zadania: 43 999,00 zł Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach. Okres realizacji zadania: Rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 roku Zakończenie: 31 grudnia 2024 roku

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2024

https://www.mogilany.pl/wazne-aktualnosci/aktualno...

Libertów

28 lipca 2024 r.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

08.07.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej mgr inż. arch. Andrzej Gębczyński

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

08.07.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej mgr Małgorzata Walusiak-Hnizdur

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

08.07.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany-10.07.2024 r.

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 lipca 2024 r. zwołuję V Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Agnieszka Budek-Bartosz

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

+ Zobacz wszystkie ogłoszenia