Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Warsztaty plastyczne i wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Mogilanach i Klubu Senior Plus w Mogilanach

04 maja 2023

28 kwietnia 2023 roku w siedzibie Klubu Senior Plus odbyły się warsztaty plastyczne, na których seniorzy tworzyli z przedszkolakami bibułowe kwiaty. Wszyscy wspólnie śpiewali piosenki patriotyczne a przedszkolaki przygotowały układ choreograficzny i pięknie go zatańczyły. Na spotkaniu Pan Wójt wręczył wszystkim biało-czerwone flagi oraz Śpiewniki Patriotyczne

+ czytaj więcej

W dniu 02.05.2023 r., PSZOK będzie nieczynny

28 kwietnia 2023

Za utrudnienia przepraszamy .

+ czytaj więcej

Mniej plastiku! Warsztaty dla młodzieży

28 kwietnia 2023

Statystyczny Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Największy w nich udział, zwłaszcza objętościowy stanowią opakowania oraz inne produkty z tworzyw sztucznych, często jednorazowego użycia, rozkładające się setki lat. Robiąc zakupy korzystamy z toreb i innych opakowań jednorazowych zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, zatem cykl życia produktu jest bardzo krótki. W ciągu roku w dalszym ciągu, statystyczny Polak zużywa średnio 250- 300 toreb plastikowych. Według różnych szacunków, każdego roku do oceanów trafia od 4,8 do nawet 12,7 milionów ton plastiku… Zapraszamy szkoły podstawowe Gminy Mogilny do udziału w projekcie „Mniej plastiku!”, w ramach którego planowane są dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas 6-8 dotyczące wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko oraz sposobów ograniczania ich ilości. Zajęcia prowadzi specjalistka edukacji ekologicznej – mgr ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak. W programie: I – Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją. II – Ćwiczenia: Wybory konsumenckie w praktyce – zakupy w duchu zero waste. Jak kupować odpowiedzialnie, ograniczyć wytwarzanie odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych? Podczas zajęć uczestnicy będą dokonywać wyborów produktów w różnych opakowaniach (zajęcia w grupach) i prezentować wybory na forum. Wszechobecne tworzywa sztuczne. Jak ograniczyć ich używanie i czym je zastąpić? Pokaz wykonania woskowijki (owijki wielokrotnego użycia do kanapek). Więcej informacji i zgłoszenia: biuro@aktywnaedukacja.org.pl, tel. 510 177 959 Program współfinansowany jest przez Gminę Mogilany

+ czytaj więcej

WYMIANA WODOMIERZY W CHOROWICACH

28 kwietnia 2023

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w maju, czerwcu i lipcu 2023 r., w miejscowości Chorowice będzie prowadzona okresowa wymiana wodomierzy. Wymiany, na zlecenie UG Mogilany, będą dokonywać pracownicy firmy Zakład Instalacji Sanitarnych Marek Balon z Libertowa, która prowadzi obecnie obsługę gminnej sieci wodociągowej. Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza.

+ czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 przez LGD Blisko Krakowa

27 kwietnia 2023

Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Zmiany dokonane w dokumencie wprowadzone zostały w trybie śledzenia zmian i dotyczą modyfikacji planowanego terminu oraz zakresu działań/kosztów związanych z międzynarodowym projektem współpracy „Małopolski Spichlerz.” Zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD należy przesyłać na adres biuro@bliskokrakowa.pl do dnia 04.05.2023 r. do godziny 15.00, można je przygotować w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag. Dokumenty konsultować można również podczas spotkania w biurze LGD (Radziszów, ul. Szkolna 4), które odbędzie się 04.05.2023 r. w godzinach 12:00-13:00, lub telefonicznie. Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1754-konsultacje-spoleczne-aktualizacji-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html Źródło: LGD Blisko Krakowa

+ czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach utrzymania ośrodka pomocy społecznej na rok 2023

25 kwietnia 2023

Wojewoda Małopolski na podstawie umowy nr 319/OPS/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej wramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Kwota przyznanej dotacji wynosi 116 092 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote), w tym: 98 648 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej; 17 444 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, do których należą: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; dożywianie dzieci; przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Okres realizacji zadania: Rozpoczęcie: 1 stycznia 2023 roku Zakończenie: 31 grudnia 2023 rok

+ czytaj więcej

XIV Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego

25 kwietnia 2023

Marszałek Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków do XIV Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy z województwa małopolskiego, lub z siedzibą na terenie województwa małopolskiego, działający nie krócej niż 3 lata przed zgłoszeniem do konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2023r. Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. Regulamin oraz wniosek o jej przyznanie znajduje się na stronie www.malopolskanagrodagospodarcza.

+ czytaj więcej

Złote Gody – 50 lat razem…

21 kwietnia 2023

Dzień 20 kwietnia 20023r. był niezwykłym dniem dla 16 par małżeńskich obchodzących w ubiegłym roku jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.W uroczystości udział wzięło 13 par,niestety nie wszyscy Jubilaci mogli uczestniczyć w oficjalnej ceremonii „Złotych Godów”, zorganizowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Sali Bankietowej „Triana” w Mogilanach.Sekretarz Gminy P. Małgorzata Madeja, witając honorowych Gości skierowała wiele miłych słów pod adresem Czcigodnych Jubilatów. Pary świętujące Złote Gody nigdy nie zwątpiły w swoją miłość, małżonkowie dotrzymali przysięgi małżeńskiej – i jak zauważyła Sekretarz Gminy - życzyć by sobie należało, aby wszystkie małżeństwa były tak dobre i udane.Z kolei w swoim przemówieniu Wójt Gminy Mogilany P. Piotr Piotrowski złożył przybyłym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia, gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za wspólnie przeżyte lata. Podkreślił, że „Za trud i poświęcenie na pewno wdzięczne są Wam dziś Wasze dzieci, ale też cała nasza lokalna społeczność. Te wspólnie przeżyte lata były pełne i radości i też może trudnych chwil (..). Jesteście przykładem Dobrej Rodziny,  wzorem i autorytetem pod wieloma względami. W tym pięknym dniu, jest dla mnie radością i zaszczytem spotkać się z Państwem.”Następnie małżonkowie zostali uhonorowani przez Wójta Gminy przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i otrzymali legitymacje nadania tego zaszczytnego medalu. Kwiaty dla współmałżonków wręczył Przewodniczący Rady Gminy P. Zbigniew Staszczak. Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy pt. „Zawierzyłem Ci cały świat ”.Miłym akcentem był tort jubileuszowy oraz toast wzniesiony za zdrowie i pomyślność przybyłych Gości.Niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim artysta P. Krzysztof Bigaj, aktor, wokalista, autor muzyki i tekstów, laureat Złotego Liścia Ogólnopolskiego Festiwalu Retro im. Mieczysława Fogga w Warszawie za program z piosenkami Eugeniusza Bodo. Wystąpił on z recitalem pt. "Najpiękniejsze tanga i walce”. Pary bawiły się doskonale przy dźwiękach nastrojowej muzyki.Medale przyznane zostały następującym parom:Leokadia i Jan Boguccy, Irena i Bronisław Cholewowie, Krystyna i Bohdan Drozdowie, Antonina i Edward Gilowie, Anna i Marek Gramszowie, Antonina i Jerzy Losterowie, Władysława i Augustyn Nędzowie, Zofia i Franciszek Pałkowie, Lucyna i Zbigniew Piszczkowie, Stanisława i Wojciech Radoniowie, Lucyna i Władysław Sierantowie, Irena i Marek Sikorowie, Alicja i Alfred Sołtysowie, Barbara i Tadeusz Strzebońscy, Anna i Tadeusz Surówkowie, Helena i Włodzimierz Wierzbowie.Czcigodnym Jubilatom jeszcze raz składany życzenia zdrowia, pomyślności, miłości, szczęścia rodzinnego oraz wielu, jeszcze piękniejszych wspólnych lat życia! Urząd Stanu Cywilnego w Mogilanach

+ czytaj więcej

XX Jubileuszowy Bieg Skawiński – 14 maja 2023r.

21 kwietnia 2023

                  Zapraszamy miłośników biegania, nordic walking oraz jazdy na rolkach do udziału w XX Jubileuszowym Biegu Skawińskim. Skawińskie święto biegowe rozpocznie się już od godz. 11.15, gdy wystartują młodzi biegacze z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Biegi odbędą się na Błoniach Skawińskich  obok Parku Miejskiego w Skawinie. Każdy młody biegacz otrzyma pamiątkowy medal, dyplom, a najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe (limit startujących 350 osób).                  Na godz. 14.15 zaplanowano start rolkarzy, którzy będą mieli do pokonania trasę o długości 9 km ze Skawiny do Radziszowa i z powrotem.  Start: ul. Żwirki i Wigury obok basenu Camena, meta: w tym samym miejscu (limit startujących 150 osób). Nowinką tegorocznej edycji jubileuszowego biegu skawińskiego jest udział miłośników nordic walking w ramach I Skawińskiego Nordic Walking, który wystartuje o godz. 15.10 – limit startujących 100 osób. Nordic Walking to forma aktywności fizycznej polegająca na marszach ze specjalnymi kijkami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20 XX wieku.               O godz. 15.30 nastąpi start Biegu Głównego na dystansie 10 km.  Trasa -podobna jak dla uczestników nordic walking i rolkarzy - start: ul. Żwirki i Wigury – meta Park Miejski (plac obok Pałacyku Sokół). Limit startujących 800 osób. W ramach rywalizacji na dziesięciokilometrowej trasie zawodnicy oprócz klasyfikacji generalnej i wiekowych, będą walczyli o tytuły w ramach XIV Mistrzostw Polski Energetyków oraz XIII Mistrzostw Gminy Skawina. Rolkarze, biegacze i „chodziarze z kijkami” pokonują atestowaną przez PZLA trasę Skawina-Radziszów-Skawina. Trasa jest łatwa, o niewielkim przewyższeniu. Należy do jednej z najszybszych w Polsce i jest uważana, za doskonałą do bicia rekordów życiowych. Rekord trasy wynosi 29.13 sek i należy do reprezentanta Polski Henryka Szosta.               Na najlepszych  czekają nagrody finansowe, rzeczowe oraz puchary. Wszyscy uczestnicy w ramach „wpisowego” otrzymują pamiątkowy i niepowtarzalny medal, koszulkę techniczną, dyplom z wydrukowanym czasem i zajętym miejscem, ciepły posiłek oraz biorą udział w losowaniu dodatkowych nagród.Głównymi Nagrodami w loterii są cztery  telewizory LED.Dodatkowe nagrody dla najlepszego Radziszowianina i Radziszowianki ufundowało Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”.Serdecznie zapraszamy 14maja do udziału w naszej imprezie, miła i prawdziwie sportowa atmosfera oraz smaczny ciepły posiłek  zapewnione. Biuro i meta zawodów umiejscowione są w pięknej scenerii parku miejskiego obok Pałacyku Sokół.UWAGA! W dniu biegu 14 maja 2023 r. w godz. 14.00 - 16.30 droga Skawina – Radziszów  będzie zamknięta dla ruchu kołowego! Organizatorzy przepraszają za utrudnienia i proszą o wyrozumiałość wszystkich mieszkańców i zmotoryzowanych.ZAPISY:1.    Zapisy dzieci i młodzieży: osobiście w dniu zawodów2.    Link do zapisów dorosłych, regulaminy (biegi dzieci, rolki, nordic walking, bieg główny), bieżące informacje:  https://biegskawina.pl/bieg-skawinski/  PROGRAM IMPREZY •    8.30 - zapisy, odbiór numerów (dzieci, młodzież – Błonia Skawińskie)•    9.30 – zapisy dorosłych, odbiór numerów, pakietów startowych – park miejski obok Pałacyku Sokół•    11.15 - start do biegu – dzieci, młodzież (według odrębnego regulaminu):                        - dzieci 3 - 4 lat -  (roczniki  2020, 2019) - ok. 100m              - dzieci 5 - 6 lat - (roczniki 2018, 2017) - ok. 200m              - dzieci 7 - 8 lat - (roczniki 2016, 2015) - ok. 200m              - dzieci 9 - 10 lat - (roczniki 2014, 2013)  – ok. 400m              - dzieci 11-12 lat - (roczniki 2012, 2011)  – ok. 800m              - młodzież 13-14 lat - (roczniki 2010, 2009)  – ok. 800m              - młodzież 15-16 lat - (roczniki 2008, 2007) – ok. 1000m                                   (Limit startujących 350 osób)•    12.30 -13.30 - rozdanie nagród (dzieci, młodzież) •    14.15 – Start do XIII Biegu Skawińskiego na Rolkach – 9km•    15.05 -  Start Nordic Walking – 10km•    15.30 – Start do Biegu Głównego – 10km•    17.30 - Zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, losowanie nagród dodatkowych ( odbiór nagród tylko w dniu imprezy)Projekt współfinansowany ze środków Gminy Skawina, Województwa Małopolskiego i Powiatu Krakowskiego

+ czytaj więcej

I Gminny Konkurs Po Prostu Odetchnij! - przypomnienie

20 kwietnia 2023

Przypominamy, że już tylko do jutra trwa I Gminny Konkurs Po Prostu Odetchnij! Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej czystego powietrza w tym promocja zachowań na rzecz poprawy jakości powietrza i oszczędzania zasobów naturalnych. ZARZĄDZENIE 452023.docx Regulamin.docx

+ czytaj więcej