Obrona Cywilna

Całokształt zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych ujęto w:

1. Konwencjach Genewskich przyjętych 12 sierpnia 1949r., które Polska ratyfikowała w 1954r

 •  I konwencja o ochronie osób cywilnych i chorych w armiach czynnych;
 • II konwencja o polepszaniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu;
 • III konwencja o traktowaniu jeńców wojennych;
 • IV konwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny.


Uzupełnieniem Konwencji Genewskich są dwa Protokoły Dodatkowe z 1977r.:

 • I - dotyczy ochrony ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym;
 • II - dotyczy ochrony ofiar konfliktów nie mających charakteru międzynarodowego.

 Polska ratyfikowała oba Protokoły dopiero 19 wrześniu 1991r. Ustawie z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372, 1728).

2. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 nr 96 poz. 850).

3. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. 1993 nr 91 poz. 421).
4. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96).W rozumieniu Protokołu Dodatkowego I określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Do zadań tych należą: •     służba ostrzegawcza;
 •     ewakuacja;
 •     przygotowanie i organizowanie schronów i ukryć;
 •     obsługa środków zaciemnienia;
 •     ratownictwo;
 •     służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
 •     walka z pożarami;
 •     wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 •     odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 •     dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 •     doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 •     doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 •     doraźne grzebanie zmarłych;
 •     pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
 •     dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.