Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Mogilany

Wstęp deklaracji
 
Urząd Gminy Mogilany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019  r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mogilany.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2022-03-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z  ustawą o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z  powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:

 •     transmisje audiowizualne;
 •     treść nietekstowa;
 •     zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji;
 •     zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 •     zamieszczone załączniki w formie skanów

Data sporządzenia deklaracji
 
Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-10
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Gil.
E-mail: informatyk@mogilany.pl
Telefon: 12 270 10 13
 
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 
Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2, 32-031 Mogilany
E-mail: gmina@mogilany.pl
Telefon: 12 270 10 13
 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.