Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Mogilany realizuję zadanie „Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000 do km 3+152 w miejscowości Włosań, Gmina Mogilany”

Okres realizacji 2021-2023r. Wartość robót budowlanych wynosi 10 867 573,28zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 5 500 283,00zł

Cel projektu: poprawa infrastruktury drogowej – dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących przepisów, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 600697K klasy Z na długości 3152m, w tym m.in:

• Rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z projektowanymi robotami (znaki, przepusty, przyczółki przepustu, krawężniki, nawierzchnie peronów przystankowych);

• Wycinka drzew kolidujących z projektowaną przebudową drogi gminnej nr 600697K;

• Nasadzenia zastępcze

• Przebudowa drogi gminnej 600697K na odcinku 3152m w kilometrażu km 0+000,00km – km 3+152,00 – przebudowa polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej nr 600697K – projektowana szerokość 6,0m;

• Budowa chodnika jednostronnego (dwustronny w obrębie przejść, peronów, skrzyżowań) o szerokości 2,0m (2,23m z obramowaniem);

• Budowa pobocza o szerokości 1,0m po stronie przeciwnej do projektowanego chodnika;

• Budowa kanalizacji deszczowej;

• Likwidacja rowów przydrożnych;

• Budowa sieci oświetlenia ulicznego;

• Budowa kanału technologicznego;

• Zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z warunkami;

• Budowa peronów przystankowych autobusowych;

• Budowa zatoki autobusowej;

• Budowa umocnień skarp i dna cieków płytami ażurowymi 90x60x10cm;

• Budowa prefabrykowanych wylotów ;

• Przebudowa skrzyżowań z publicznymi drogami gminnymi;

• Przebudowa zjazdów indywidualnych

• Przebudowa zjazdów publicznych

W chwili obecnej trwają prace końcowe. 

Termin zakończenia robót: 15.06.2023r

Gmina Mogilany uzyskała informację, iż z Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzyma promesę na cele inwestycyjne w wysokości 1 703 835 zł, która winna zostać wykorzystana do końca 2022 roku.


Pieniądze te będą przekazane na wniosek gminy, składany do Wojewody Małopolskiego. Fundusz Inwestycji Samorządowych stanowi część Funduszu Przeciwdziałania COViD, zasilanego z budżetu państwa. Wartość FIS dla wszystkich gmin i powiatów w Polsce to 6 mld zł. Środki te mają pozwolić samorządom zrekompensować ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa.

Kluczowe założenia Funduszu Inwestycji Samorządowych


- Gminy i powiaty dostaną dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji – to Tarcza dla Samorządów, warta w skali całego kraju 6 mld zł.


- Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł – nigdy wcześniej państwo nie przedstawiło programu, który tak szeroko wspierałby małe Ojczyzny.


- Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.
Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w kraju.


- Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych.


- Pieniądze przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje. Takie jak szkoły, przedszkola, żłobki, wodociągi i kanalizacja, szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki czy remonty. A także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. To także wsparcie dla tysiąca firm i setek tysięcy pracowników.


- Tarcza dla samorządów to również program wsparcia dla polskich małych i średnich firm, które realizują zadania inwestycyjne samorządów. To kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.

Wiecej na temat:

+ Fundusz Inwestycji Samorządowych