Petycje

Petycja to forma bezpośredniego kontaktu obywatela z jednostką sprawującą władzę. Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej każdy ma prawo składać petycję. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań należących do właściwości Rady Gminy Mogilany oraz Wójta Gminy Mogilany. Petycje służą sprawnemu rozwiązywaniu problemów mieszkańców.


Kto może złożyć petycje?

Petycje może złożyć każdy obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe czy też przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia.