Plan zagospodarowania

Każda gmina jest obszarem kraju o swoich unikalnych wartościach, uwarunkowaniach i celach. Taka również jest Gmina Mogilany. Polityka przestrzenna, rozwoju i zagospodarowania gminy jest przedmiotem coraz poważniejszej troski za przestrzeń regionu i kraju. Merytoryczna jakość studiów, planów zagospodarowania, trafność diagnoz i strategii przestrzennych ma tu ogromne znaczenie. Jakość przestrzeni Gmin Mogilany to jakość przestrzeni regionów - przestrzeni Polski.

Kierunki zagospodarowania obejmują w szczególności :

  • cel ogólny i cele operacyjne zagospodarowania przestrzennego gminy
  • ochronę obszarów i obiektów środowiska przyrodniczego i zamieszkiwania ludności
  • ochronę obszarów i obiektów środowiska kulturowego
  • rozwoju mieszkalnictwa i infrastruktury społecznej
  • rozwój ekonomiczny gminy
  • przekształcenia i rozwój struktury zainwestowania gminy
  • rozwój komunikacji w tym sieci uliczno - drogowej; technicznego zaplecza motoryzacji, komunikacji autobusowej
  • rozwój infrastruktury technicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej i utylizacji odpadów stałych
  • zagadnienia obronne i ochrona przeciwpożarowa

Zobacz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. SERWIS MAPY.

Serwis ma charakter informacyjno-poglądowy i nie może stanowić podstawy do podejmowania działań o charakterze formalno-prawnym.
„Uwaga! Wyrokiem NSA z dnia 15.03.2010 r. syg. akt OSK 2062/09 stwierdzono nieważność miejscowego planu zagospodarowania części wsi Libertów uchwalonego UCHWAŁĄ NR XXV/212/05 RADY GMINY MOGILANY z dnia 24.06.2005 r, który obowiązywał na tym terenie od 2005 roku.”

 
ZOBACZ: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany
 
UCHWAŁA NR XXII/223/2020 RADY GMINY MOGILANY z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą nr XI/65/99 z Rady Gminy Mogilany z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.