Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Oferta złożona w trybie 19a – Przedsmak Świąt – Targi Bożonarodzeniowe i Kolędowanie

25 listopada 2022

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego pn. Przedsmak Świąt – Targi Bożonarodzeniowe i Kolędowanie złożoną w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przez Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”. Link do oferty Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Mogilany dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu - każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty. Ewentualne uwagi należy składać w formie pisemnej. Po upływie ww. terminu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokona oceny oferty.

+ czytaj więcej

Rusza konkurs internetowy Mamy FIOła na Małopolskę

15 listopada 2022

Tegoroczna edycja Małopolska Lokalnie dobiega końca. Teraz czas na ruch internautów – zagłosuj, wybierz najlepszą Twoim zdaniem inicjatywę lokalną. Głosowanie trwa od 14 do 27 listopada do godziny 12.00. Każdego dnia można oddać 1 głos. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie "Mamy FIO-ła na Małopolskę", czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Małopolska Lokalnie. W roku 2022 zrealizowano 89 inicjatyw, z czego jedna na terenie gminy Mogilany. Doceńmy Grupę Nieformalną Razem Aktywnie, która zrealizowała ciekawy projekt społeczny. Realizator: Razem Aktywnie, Projekt: „#Razem Aktywnie z Ukrainą” Projekt zakładał organizację Festiwalu Gier Świata oraz Wieczorku Kultury Ukraińsko – Polskiej dla mieszkańców gminy Mogilany. Zagłosuj: https://malopolskalokalnie.pl/razem-aktywnie/ Sponsorem nagrody głównej w wysokości 1500 zł dla najciekawszej małopolskiej inicjatywy wybranej przez internautów jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Aby wybrać najciekawszą inicjatywę wystarczy: wejść na stronę pod tym adresem  wybrać najciekawszą inicjatywę zagłosować potwierdzić oddanie głosu klikając w link aktywacyjny, który przyjdzie na maila. UWAGA! Link może wylądować w spamie! Głosujący, przez cały okres trwania Konkursu, może głosować wiele razy na wybraną przez siebie Inicjatywę, z tym zastrzeżeniem, że nie więcej niż jeden głos dziennie z jednego urządzenia oraz z jednego adresu IP. Głosowanie trwa do 27 listopada do godziny 12.00. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej.   Zapraszamy do obserwowania profilu Facebook   i udziału w wydarzeniu. Gorąco zachęcamy do głosowania na projekt zrealizowany na terenie naszej gminy. Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitet ds. Pożytku Publicznego. Projekt "Małopolska Lokalnie" dofinansowany jest ze środków Miasta Krakowa, Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Myślenickiego, Powiatu Wielickiego i Alexander Mann Solutions. Partner projektu: Województwo Małopolskie. Źródło: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

+ czytaj więcej

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

02 listopada 2022

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r. Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową: Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie) Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą: przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki, partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków. Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju. “To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa” - mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych. Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa). Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne. Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs. Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu. OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach. 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00 Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych: Relacja z konferencji pt. Praworządność i prawa podstawowe - wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich (Warszawa - 6 lipca 2022 r.) Link do nagrania: https://youtu.be/1zSoxWifGws RESPEKTOWANIE PRAW PODSTAWOWYCH. Link do nagrania: https://youtu.be/hilQO1F4PLw ZASADA DOSTĘPNOŚCI. Link do nagrania: https://youtu.be/ACYmNZdXGEI ZASADA NIEDYSKRYMINACJI. Link do nagrania: https://youtu.be/ePPWyEvikFo ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN / GENDER MAINSTREAMING. Link do nagrania: https://youtu.be/gcU8jsQvtSk ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Link do nagrania: https://youtu.be/SdccNiHCzWA Więcej informacji: www.ofop.eu W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Partnerstwo dla lepszej perspektywy! Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

+ czytaj więcej

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

20 października 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2023 rok”.Konsultacje projektu programu odbywają się od 20 października do 14 listopada br.Uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowego projektu Programu będzie można składać 1)    pisemnie w następujących formach: a)    w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany, na Dzienniku Podawczym, Rynek 2, 32-031 Mogilany.b)    pocztą na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany (decyduje data wpływu do Urzędu),c)    poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mogilany ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka,2)    ustnie podczas spotkania w dniu 9 listopada 2022 roku.  Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji. Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy. Załączniki: Projekt Programu Współpracy na rok 2023 Zarządzenie Wójta ws. konsultacji społecznych

+ czytaj więcej

LKS Gajowianka zaprasza na treningi piłki nożnej.

17 października 2022

Ludowy Klub Sportowy „Gajowianka” Gaj zaprasza dzieci na treningi piłki nożnej – szczegóły na plakacie.

+ czytaj więcej

Promocja działań Stowarzyszenia w Bułgarii

03 października 2022

12 lipca 2022 roku w Bułgarii odbyło się spotkanie ewaluacyjne projektu „Rozbudź w sobie kreatywność” realizowanego przez mogilańskie Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu”. Była to doskonała okazja do promocji działań za granicą, rozpowszechniania rezultatów stworzonych   w ramach projektu oraz planowania przyszłych inicjatyw realizowanych na terenie Gminy Mogilany. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami stworzonymi w ramach projektu dla edukatorów osób dorosłych m.in. scenariuszy zajęć oraz filmów instruktażowych. |WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: https://kreatywnidlabiznesu.pl/develop-your-creativity/ |PORADNIK DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/poradnik-dla-edukatorow-osob-doroslych/ |SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/scenariusze-zajec-dla-edukatorow-aktualnosci/ Źródło: Stowarzyszenie Kreatywni dla Biznesu

+ czytaj więcej

Wymiana młodzieży w Mogilanach zakończona sukcesem!

03 października 2022

Za nami kolejny międzynarodowy projekt naszego Stowarzyszenia „Kreatywni dla biznesu” pt.„Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani” zakończony sukcesem. To był naprawdę intensywny początek lipca i wakacji. Od 1 do 8 lipca 2022 młodzież z Bułgarii, Chorwacji i Polskiuczestniczyła wwymianie młodzieży w Mogilanach realizowanej w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Każdy z 8 dni wymiany wypełniony był warsztatami prowadzonymi przez doświadczonych mentorów. Tematami zajęć były między innymi: - umiejętność zarządzania swoim czasem w życiu służbowym, jak i prywatnym, - podstawowe zasady oraz najczęstsze błędy przy tworzeniu dobrego CV, - zarządzanie zadaniami i współpraca na linii manager – pracownicy, - znaczenie i opracowanie Social Business Model Canvas, - budowanie wizerunku w Social Mediach. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wyjazdach studyjnych. Podczas pierwszego wyjazdu poznali inspirujących i ambitnych studentów z koła naukowego AGH SOLAR PLANE, którzy za cel obrali sobie tworzenie bezzałogowego samolotu napędzanego energią słoneczną, który będzie w stanie przelecieć z jednego krańca Polski na drugi – nieprzerwanie dzień i w nocy. Drugi wyjazd pozwolił na poszerzenie wiedzy o innowacyjnych wynalazkach tworzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego m.in. biodegradowalnych opakowaniach oraz robocie rolniczym służącym do dokładnego monitorowania upraw. Podczas wymiany nie zabrakło także czasu na wycieczki do historycznego Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce. Niezapomniane z pewnością będą również wieczorki Nation to Nation zorganizowane przez Polaków, Bułgarów oraz Chorwatów. Były one niesamowitym czasem przepełnionym muzyką, kulturą oraz kosztowaniem lokalnych potraw. Na koniec Wójt Gminy Mogilany uroczyście wręczył wszystkim uczestnikom międzynarodowy certyfikat Youthpass oraz wyraził aprobatę dla takich działań realizowanych na terenie naszej Gminy. Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas całej wymiany będzie owocowało w przyszłości i pomoże osiągnąć uczestnikom wyznaczone cele. Zachęcamy do odwiedzania strony Stowarzyszenia oraz social mediów, gdzie na bieżąco informujemy o naszych#KREAtywnych projektach. Strona: https://kreatywnidlabiznesu.pl/ FB: https://www.facebook.com/StowarzyszenieKREA/ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/kreatywnidlabiznesu/ #KREA #YoungCreativeandInspired #newproject #newhorizont #international #cooperation #exchange #Erasmus+ Źródło: Stowarzyszenie Kreatywni dla Biznesu

+ czytaj więcej

POCZĄTEK – Koncert artystów polskich i ukraińskich

03 października 2022

Już 7 października piątkowe popołudnie możemy spędzić w Mogilanach podczas  organizowanego przez Grupę Razem Aktywnie wieczoru kultury polskiej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia będziemy mogli wysłuchać koncertu artystów z Gminy Mogilany. Wśród występujących znajdą się m.in. Alona Titenko i Aleksander Kaźmirowicz - wykonawcy muzyki ukraińskiej, Marcin Kotarba – śpiewak operowy i Kazimierz Królik – mogilański muzyk i wokalista ludowy. Czeka na Państwa mnóstwo muzycznych niespodzianek, m. in. ukraińska wersja „Dumki na dwa serca”, ciekawe aranżacje i wykonania muzyki ludowej, estradowej i popularnej. Po koncercie tradycyjne potrawy, ukraińską szubę i polskie przekąski, serwuje Koło Gospodyń Wiejskich z Libertowa. Termin: 7.09.2022 (piątek, godz.: 17:00-19:00) Organizator: Grupa nieformalna Razem Aktywnie

+ czytaj więcej

Oferta złożona w trybie 19a – Spalamy i oddychamy – warsztaty dla młodzieży

28 września 2022

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego, złożoną w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przez Fundację Aktywnej Edukacji. Link do oferty Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Mogilany dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu - każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty. Po upływie ww. terminu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokona oceny oferty.

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 9/2022

27 września 2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12 października 2022 r. do 27 października 2022 r. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, Adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Godziny pracy: poniedziałek wtorek-czwartek piątek 8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00 Uwaga: w ostatnim dniu naboru (27 października 2022 r.- czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Wskaźnik produktu 3.1.2 Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem – 2 obiekty Wysokość wsparcia: Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych: nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EURna 1 obiekt, Przedsiębiorcy: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt, Inne podmioty: do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt. Warunek dodatkowy: Wnioskodawca w ramach każdego projektu musi realizować minimum 2 wskaźniki (w ramach każdego projektu muszą być objęte wsparciem minimum 2 obiekty), przy czym wsparcie na każdy z obiektów wynosi nie więcej niż 7 192,00 EUR /obiekt. Wysokość środków dostępnych w ramach naboru: 14 384,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 57 536,00 zł) Warunki udzielenia wsparcia: Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Lokalne kryteria wyboru operacji: LKWO dla 3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13 pkt. Lista wymaganych dokumentów: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych). Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ czytaj więcej