Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Fundusze zewnętrzne

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”


Dotacja: 10 000,00 zł
Okres realizacji: 2022 r.

W ramach realizacji zadania zakupiony został ekran do kina plenerowego wraz z tablicą informacyjną. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie bazą wielu interesujących akcji kulturalnych i społecznych dla mieszkańców Gminy.


LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!


Od pierwszych dni września mogilańska część lasu Bronaczowa rozbrzmiewa głosami młodych ludzi, którzy w czasie spacerów z przystankami edukacyjnymi, odkrywają tajemnice tego wspaniałego miejsca. Mamy przyjemność poinformować Państwa o realizacji projektu pn. „LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!”, do którego zaprosiliśmy szkoły z gminy Mogilany, z ponad tysiącem uczniów i uczennic. Partnerem projektu, jako gospodarz i opiekun lasu Bronaczowa, jest Nadleśnictwo Myślenice natomiast oficjalnym Patronem wydarzenia jest Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

Pierwsze zajęcia terenowe zorganizowane zostały dla nauczycieli biologii, przyrody i dziedzin pokrewnych. Leśnicy i edukatorki, będące jednocześnie autorkami scenariuszy, prowadzą dla dzieci, młodzieży i nauczycieli zajęcia w terenie z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej i funkcjonowania ekosystemu lasu. Na konkretnych przykładach rozmawiamy o prawidłowej segregacji i ograniczaniu produkcji odpadów, ochronie powietrza i wód. Kładziemy nacisk na kształtowanie odpowiednich postaw i poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i środowisko naturalne. Treści i ciekawa forma zajęć są dostosowane do każdej grupy wiekowej. Finałem projektu będzie terenowa edukacyjna gra orienteeringowa dla ponad 100 dzieci ze wszystkich szkolnych placówek, która odbędzie się oczywiście w przepięknej jesiennej scenerii lasu Bronaczowa.


logo WFOŚIGW

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
CYFROWA GMINA

Grant pozyskany na przeprowadzenie diagnozy oraz oprogramowanie i szkolenia, w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 100 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł.
DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNO-KOMUNIKACYJNE BUDYNKU URZĘDU GMINY MOGILANY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – ETAP I

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zastosowane dostosowania, w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania, dotyczą samego Urzędu Gminy (w tym Urząd Stanu Cywilnego) jak i funkcjonującego w tym samym budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te dwie jednostki są bardzo licznie odwiedzane przez klientów, w tym przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby ze specjalnymi potrzebami.

W pierwszym etapie dostosowania zrealizowane zostały następujące udogodnienia:

- nawigacja poprzez aplikację YourWay wraz z nadajnikami zamieszczonymi w newralgicznych punktach (27 nadajników, w tym dwa z głośnikiem)

- przenośna pęta indukcyjna

- zabezpieczenie i oznakowanie pionowe i poziome w postaci pól/pasów uwagi (winda, schody, punkty bezpośredniej obsługi – UG, USC, GOPS)

- oznaczenia pokoi i pomieszczeń (tyflografika, montaż na wysokości 120 cm)

- oznaczenia windy i toalet (tyflografika, kontrast, montaż na wysokości 120 cm)

- system wzywania pomocy.

Dostosowania tego etapu znacząco zwiększyły bezpieczeństwo osób o ograniczonej zdolności ruchowej, niewidzących i słabowidzących, niesłyszących i niedosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych i są nakierowane na możliwość ich samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej i równego dostępu do usług.

Realizacja: 2021


KANALIZACJA WŁOSAŃ ETAP III
24 lutego 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap III. Gmina Mogilany otrzymała ponad 1,9 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Inwestycja obejmuje sieć główną wraz przykanalikami w górnej wschodniej części Włosani oraz odtworzenie nawierzchni dróg na trasie kanalizacji.Realizacja: 2021-2022


ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGILANACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCHW styczniu 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski odebrał z rąk Przedstawicieli Wojewody Małopolskiego czek na 2 mln zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Mogilanach.
Gmina Mogilany wnioskowała o kwotę 4 mln zł, przyznano 2 mln zł co stanowi ok. 50% kosztów. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID-19.Na inwestycję składa się część sportowa (sala gimnastyczna 12 x 24 m z widownią, zaplecze sportowe) i dydaktyczna, w tym dodatkowe sale lekcyjne. Rozbudowa to rozwiązanie palących problemów szkoły, w której obecnie uczy się ponad 370 dzieci dzieci tj. braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej, dowożenia na zajęcia sportowe do innych placówek, nauki zmianowej.
Realizacja: 2021-2022

Skarby Blisko Krakowa – impreza plenerowa pn. „Chodźże  na targ!” i wydawnictwo o Gminie Mogilany.


13 października 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. Skarby Blisko Krakowa – impreza plenerowa pn. „Chodźże  na targ!” i wydawnictwo o Gminie Mogilany.
Celem operacji jest stworzenie nowej oferty i promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Impreza plenerowa pn. „Chodźże  na targ!” odbyła się 8 października 2022 roku przy kościele parafialnym w Gaju.

Wydarzenie zostało zrealizowane ze wsparciem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Realizacja: 2022

Projekt nr RPMP.05.03.01-12-0192/19 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 8 456 599,54 złotych

Wartość dofinansowania: 2 103 149,41 zł


W dniu 30 lipca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie kolejnej dużej inwestycji w gminie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II" realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje wykonanie kolejnych kilometrów kanalizacji ok. 7,25 km w miejscowości Gaj. W efekcie do nowej infrastruktury dołączonych zostanie około 140 gospodarstw domowych. Trasa kanalizacji obejmuje drogę powiatową nr 18239 2169 K ul. Zadziele oraz drogi gminne: ul. Rudawa, ul. Nowa, ul. Księżówka, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. Latochówki, ul. Maryjna. Planowana realizacja projektu ma rozpocząć się w III kwartale 2021 roku.

Okres realizacji: 2021 - 2023 r.


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MOGILANACH - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH


7 lipca 2020 r. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na cele inwestycyjne w wysokości 1 703 835 zł.
Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych stanowiącego część Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zasilanego z budżetu państwa. Mają one pozwolić samorządom zrekompensować ubytki wpływów z podatków, które powstały w wyniku epidemii koronawirusa. Pieniądze zostały przekazane na wniosek gminy złożony do Wojewody Małopolskiego na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach”.
Zadanie zakończone w roku 2021.NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W MOGILANACH


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 1 142 243,15 zł

Dofinansowanie: 970 906,25 zł

Realizowany projekt ma na celu utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci oraz doskonalenie kwalifikacji kadry Przedszkola Samorządowego w Mogilanach. W ramach projektu zakupiono już niektóre elementy: wyposażenie placu zabaw, które zostanie w pełni zaprezentowane po okresie zimowym oraz dwie sztuki tablic interaktywnych wraz z projektorami. Realizacja projektu pozwoliła skierować dwie pracownice Przedszkola na studia podyplomowe, dzięki czemu wzrośnie poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej. Dalsze etapy projektu zakładają zakup dalszego wyposażenia Przedszkola, jak również proces rekrutacji dla dzieci na dodatkowe zajęcia, które będą realizowane w kolejnych latach.


Nowe umundurowanie dla strażaków OSP Konary i OSP Włosań

W dniu 30 grudnia 2022 roku w sali narad Urzędu Gminy Mogilany miało miejsce przekazanie odzieży specjalistycznej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Konar i Włosani. W ramach zadania zakupiono ubrania koszarowe, ubrania ochronne, rękawice, buty strażackie, hełmy, bluzy polarowe i organizacyjne koszulki polo. Umundurowanie zostało zakupione w ramach pomocy finansowej udzielonej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, które zadeklarowały współpracę przy zabezpieczeniu Igrzysk Europejskich w Krakowie i w Małopolsce w 2023 roku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.


PFRON dostępny Samorząd - Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami – etap II

Gmina Mogilany realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami – etap II”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poprawa dostępności nastąpi w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej.

Zaplanowane działania dotyczą głównie budynku Urzędu Gminy oraz wejścia poprzez dostosowanie architektoniczne wejść do/wyjść z budynku Urzędu Gminy (m.in. zakup materiałów niezbędnych do montażu pochylni dla wózków inwalidzkich, wymiana drzwi, automatyczne otwieranie) oraz zakup wyposażenia służącego bezpiecznej ewakuacji, dostosowanie cyfrowe poprzez zakup urządzenia przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i zakup rocznego abonamentu usługi tłumacza języka migowego, zakup usługi wykonania audytu wybranych części stron internetowych, dostosowania komunikacyjno-informacyjnego poprzez zakup wyposażenia umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po budynku ułatwiającego załatwienie spraw administracyjnych.

Realizacja: 2022 – 2023