Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Fundusze zewnętrzne

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” - dofinansowanie wycieczek szkolnych

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” - dofinansowanie wycieczek szkolnych

W dniu 24 kwietnia 2023 r., Wójt Piotr Piotrowski podpisał porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Gminie Mogilany została przyznana dotacja celowa w kwocie 79 661,75 zł, w celu zrealizowania 9 wycieczek krajoznawczych w 2023 roku. Dzięki przedsięwzięciu uczniowie Gminy Mogilany odwiedzą punkty edukacyjne w Warszawie, Wrocławiu, Bochni i Staniątkach.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” jest częścią Polskiego Ładu. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Wartość przedsięwzięcia: 117 082,96 zł

Dofinansowanie: 79 661,75 zł

Okres realizacji: 2023 r
 WYMIANA KOTŁÓW I PIECÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MOGILANY

WYMIANA KOTŁÓW I PIECÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MOGILANY

(projekt zakończony)

Projekt nr RPMP.04.04.01-12-0293/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 179 336,36,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 156 613,02 zł

Okres realizacji: 2018 – 2020

12 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu program pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” z poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Udało się uzyskać ogromną kwotę na wymianę nieekologicznych urządzeń w naszej Gminie na piece gazowe bądź spalające biomasę. Koszt dofinansowania na jeden budynek wynosił do 8000,00 zł. Z pozyskanych środków zrealizowano wymianę 159 pieców.
WYMIANA KOTŁÓW I PIECÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MOGILANY - II EDYCJA


WYMIANA KOTŁÓW I PIECÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MOGILANY - II EDYCJA

(projekt w realizacji)

Projekt nr RPMP.04.04.01-12-0293/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 2 091 284,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 059 201,40 zł

Okres realizacji: 2019 – 2023

Od 9 września 2019 roku ruszyła druga edycja programu wymiany pieców w Gminie Mogilany. Pierwotne dofinansowanie w wysokości około 519 000,00 złotych pozwoliło na włączenie do programu pierwszych 75 osób. W kolejnych latach ilość ta sukcesywnie wzrastała. Dzięki podpisanemu w dniu 29 czerwca 2022 roku kolejnemu aneksowi do umowy wartość dofinansowania została zwiększona do kwoty 2 059 201,40 złotych – to kolejne półtora miliona na realizację tego programu. Dzięki zwiększeniu aktualna ilość kotłów do wymiany w programie wynosi 298.


Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”


Dotacja: 10 000,00 zł
Okres realizacji: 2022 r.

W ramach realizacji zadania zakupiony został ekran do kina plenerowego wraz z tablicą informacyjną. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie bazą wielu interesujących akcji kulturalnych i społecznych dla mieszkańców Gminy.


LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!


Od pierwszych dni września mogilańska część lasu Bronaczowa rozbrzmiewa głosami młodych ludzi, którzy w czasie spacerów z przystankami edukacyjnymi, odkrywają tajemnice tego wspaniałego miejsca. Mamy przyjemność poinformować Państwa o realizacji projektu pn. „LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!”, do którego zaprosiliśmy szkoły z gminy Mogilany, z ponad tysiącem uczniów i uczennic. Partnerem projektu, jako gospodarz i opiekun lasu Bronaczowa, jest Nadleśnictwo Myślenice natomiast oficjalnym Patronem wydarzenia jest Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

Pierwsze zajęcia terenowe zorganizowane zostały dla nauczycieli biologii, przyrody i dziedzin pokrewnych. Leśnicy i edukatorki, będące jednocześnie autorkami scenariuszy, prowadzą dla dzieci, młodzieży i nauczycieli zajęcia w terenie z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej i funkcjonowania ekosystemu lasu. Na konkretnych przykładach rozmawiamy o prawidłowej segregacji i ograniczaniu produkcji odpadów, ochronie powietrza i wód. Kładziemy nacisk na kształtowanie odpowiednich postaw i poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i środowisko naturalne. Treści i ciekawa forma zajęć są dostosowane do każdej grupy wiekowej. Finałem projektu będzie terenowa edukacyjna gra orienteeringowa dla ponad 100 dzieci ze wszystkich szkolnych placówek, która odbędzie się oczywiście w przepięknej jesiennej scenerii lasu Bronaczowa.


logo WFOŚIGW

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


CYFROWA GMINA

Grant pozyskany na przeprowadzenie diagnozy oraz oprogramowanie i szkolenia, w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 100 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł.
DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNO-KOMUNIKACYJNE BUDYNKU URZĘDU GMINY MOGILANY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – ETAP I

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zastosowane dostosowania, w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania, dotyczą samego Urzędu Gminy (w tym Urząd Stanu Cywilnego) jak i funkcjonującego w tym samym budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te dwie jednostki są bardzo licznie odwiedzane przez klientów, w tym przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby ze specjalnymi potrzebami.

W pierwszym etapie dostosowania zrealizowane zostały następujące udogodnienia:

- nawigacja poprzez aplikację YourWay wraz z nadajnikami zamieszczonymi w newralgicznych punktach (27 nadajników, w tym dwa z głośnikiem)

- przenośna pęta indukcyjna

- zabezpieczenie i oznakowanie pionowe i poziome w postaci pól/pasów uwagi (winda, schody, punkty bezpośredniej obsługi – UG, USC, GOPS)

- oznaczenia pokoi i pomieszczeń (tyflografika, montaż na wysokości 120 cm)

- oznaczenia windy i toalet (tyflografika, kontrast, montaż na wysokości 120 cm)

- system wzywania pomocy.

Dostosowania tego etapu znacząco zwiększyły bezpieczeństwo osób o ograniczonej zdolności ruchowej, niewidzących i słabowidzących, niesłyszących i niedosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych i są nakierowane na możliwość ich samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej i równego dostępu do usług.

Realizacja: 2021


KANALIZACJA WŁOSAŃ ETAP III
24 lutego 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap III. Gmina Mogilany otrzymała ponad 1,9 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Inwestycja obejmuje sieć główną wraz przykanalikami w górnej wschodniej części Włosani oraz odtworzenie nawierzchni dróg na trasie kanalizacji.Realizacja: 2021-2022


ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGILANACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCHW styczniu 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski odebrał z rąk Przedstawicieli Wojewody Małopolskiego czek na 2 mln zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Mogilanach.
Gmina Mogilany wnioskowała o kwotę 4 mln zł, przyznano 2 mln zł co stanowi ok. 50% kosztów. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID-19.Na inwestycję składa się część sportowa (sala gimnastyczna 12 x 24 m z widownią, zaplecze sportowe) i dydaktyczna, w tym dodatkowe sale lekcyjne. Rozbudowa to rozwiązanie palących problemów szkoły, w której obecnie uczy się ponad 370 dzieci dzieci tj. braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej, dowożenia na zajęcia sportowe do innych placówek, nauki zmianowej.
Realizacja: 2021-2022


Skarby Blisko Krakowa – impreza plenerowa pn. „Chodźże  na targ!” i wydawnictwo o Gminie Mogilany.


13 października 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. Skarby Blisko Krakowa – impreza plenerowa pn. „Chodźże  na targ!” i wydawnictwo o Gminie Mogilany.
Celem operacji jest stworzenie nowej oferty i promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Impreza plenerowa pn. „Chodźże  na targ!” odbyła się 8 października 2022 roku przy kościele parafialnym w Gaju.

Wydarzenie zostało zrealizowane ze wsparciem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Realizacja: 2022


Projekt nr RPMP.05.03.01-12-0192/19 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 8 456 599,54 złotych

Wartość dofinansowania: 2 103 149,41 zł


W dniu 30 lipca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie kolejnej dużej inwestycji w gminie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II" realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje wykonanie kolejnych kilometrów kanalizacji ok. 7,25 km w miejscowości Gaj. W efekcie do nowej infrastruktury dołączonych zostanie około 140 gospodarstw domowych. Trasa kanalizacji obejmuje drogę powiatową nr 18239 2169 K ul. Zadziele oraz drogi gminne: ul. Rudawa, ul. Nowa, ul. Księżówka, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. Latochówki, ul. Maryjna. Planowana realizacja projektu ma rozpocząć się w III kwartale 2021 roku.

Okres realizacji: 2021 - 2023 r.


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MOGILANACH - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH


7 lipca 2020 r. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na cele inwestycyjne w wysokości 1 703 835 zł.
Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych stanowiącego część Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zasilanego z budżetu państwa. Mają one pozwolić samorządom zrekompensować ubytki wpływów z podatków, które powstały w wyniku epidemii koronawirusa. Pieniądze zostały przekazane na wniosek gminy złożony do Wojewody Małopolskiego na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach”.
Zadanie zakończone w roku 2021.
NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W MOGILANACH


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 1 142 243,15 zł

Dofinansowanie: 970 906,25 zł

Realizowany projekt ma na celu utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci oraz doskonalenie kwalifikacji kadry Przedszkola Samorządowego w Mogilanach. W ramach projektu zakupiono już niektóre elementy: wyposażenie placu zabaw, które zostanie w pełni zaprezentowane po okresie zimowym oraz dwie sztuki tablic interaktywnych wraz z projektorami. Realizacja projektu pozwoliła skierować dwie pracownice Przedszkola na studia podyplomowe, dzięki czemu wzrośnie poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej. Dalsze etapy projektu zakładają zakup dalszego wyposażenia Przedszkola, jak również proces rekrutacji dla dzieci na dodatkowe zajęcia, które będą realizowane w kolejnych latach.Nowe umundurowanie dla strażaków OSP Konary i OSP Włosań

W dniu 30 grudnia 2022 roku w sali narad Urzędu Gminy Mogilany miało miejsce przekazanie odzieży specjalistycznej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Konar i Włosani. W ramach zadania zakupiono ubrania koszarowe, ubrania ochronne, rękawice, buty strażackie, hełmy, bluzy polarowe i organizacyjne koszulki polo. Umundurowanie zostało zakupione w ramach pomocy finansowej udzielonej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, które zadeklarowały współpracę przy zabezpieczeniu Igrzysk Europejskich w Krakowie i w Małopolsce w 2023 roku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.PFRON dostępny Samorząd - Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami – etap II

Gmina Mogilany realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami – etap II”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poprawa dostępności nastąpi w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej.

Zaplanowane działania dotyczą głównie budynku Urzędu Gminy oraz wejścia poprzez dostosowanie architektoniczne wejść do/wyjść z budynku Urzędu Gminy (m.in. zakup materiałów niezbędnych do montażu pochylni dla wózków inwalidzkich, wymiana drzwi, automatyczne otwieranie) oraz zakup wyposażenia służącego bezpiecznej ewakuacji, dostosowanie cyfrowe poprzez zakup urządzenia przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i zakup rocznego abonamentu usługi tłumacza języka migowego, zakup usługi wykonania audytu wybranych części stron internetowych, dostosowania komunikacyjno-informacyjnego poprzez zakup wyposażenia umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po budynku ułatwiającego załatwienie spraw administracyjnych.

Realizacja: 2022 – 2023BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE


W ramach ogłoszonego przez Województwo Małopolskie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” Gmina Mogilany złożyła wniosek obejmujący modernizacje tego obiektu sportowego.

Dotacja w wysokości 124 660,00 zł

Całkowity koszt inwestycji to ponad 400 000,00 zł

Realizacja 2021-2022


REKOMPOZYCJA RYNKU W MOGILANACH – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”.  PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁAD”


Gmina Mogilany otrzymała wsparcie w wysokości 3 825 000,00 złotych na inwestycję pn. „Rekompozycja Rynku w Mogilanach – zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.

Inwestycja obejmuje m.in.: kompleksowe dozbrojenie i modernizację przyłączy, instalację oświetleniową, wykonanie nawierzchni placów, budowę chodników, nowoczesną wiatę przystankową z miejscem postojowym, małą architekturę (ławki, kosze, stojak na rower, tablice informacyjne, luneta widokowa itp.), budowę fontanny z niezbędnym zapleczem technicznym, instalacjami wewnętrznymi, budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z likwidacją istniejącego rowu otwartego i przepustów. Przebudowa Rynku wpłynie przede wszystkim na poprawę standardu życia mieszkańców, wywoła pozytywne skutki w zakresie integracji społecznej oraz wizerunku i atrakcyjności turystycznej gminy.

Dofinansowanie: 3 825 000,00 zł

Realizacja: 2021-2023


MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY II”. REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GRANT 1"

Uchwałą Nr 2162/22 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 grudnia 2022 r. na wniosek Gminy Mogilany przyznał grant w wysokości 75 000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typu projektu B granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Grant obejmuje zakup 8 sztuk laptopów i 5 sztuk monitorów interaktywnych dla samorządowych szkół podstawowych.

Wysokość grantu – 75 000,00 zł

Okres realizacji -  2023 r.

MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA UKRAINY – PAKIET EDUKACYJNY”

W dniu 7 marca 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 368/23 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”. Gmina Mogilany została zakwalifikowana do dofinansowania na działania zgłoszone przez Szkołę Podstawową w Konarach. Dofinasowanie zadania obejmuje 100% wydatków, na kwotę 25 725,00 zł.

Realizatorem zadnia jest Szkoła Podstawowa w Konarach.

Dofinansowanie - 25 725,00 zł

Okres realizacji – 2023 r.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600599K UL. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+311,00 W MIEJSCOWOŚCI MOGILANY

 

Gmina Mogilany złożyła wniosek dotyczący rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. Św. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do km 0+311,00 w miejscowości Mogilany.

Wójt Piotr Piotrowski podpisał umowę o dofinansowanie na rozbudowę ulicy św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 1 806 117,00 zł.

Koszty całkowite zadania: 3 368 917,69 zł, środki własne: 1 562 800,69 zł.

W ramach rozbudowy drogi powstanie ponad 300 m nowej nawierzchni, chodnik, miejsca postojowe, zaprojektowana została zieleń i nowe oświetlenie. Ulica św. Bartłomieja Apostoła, prowadząca m. in. do przedszkola, szkoły, kościoła i ośrodka zdrowia, stworzy spójną całość z nowym mogilańskim Rynkiem.

 

Dofinansowanie - 1 806 117,00 zł

Okres realizacji – 2023- 2024

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA MOGILANY otrzymała promesę z przeznaczeniem na realizację inwestycji edukacyjnej w Konarach: „Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną”.

Dofinansowanie: 4 250 000,00 zł

Okres realizacji: 2022-2024