Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Fundusze zewnętrzne

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”


Dotacja: 10 000,00 zł
Okres realizacji: 2022 r.

W ramach realizacji zadania zakupiony został ekran do kina plenerowego wraz z tablicą informacyjną. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie bazą wielu interesujących akcji kulturalnych i społecznych dla mieszkańców Gminy.


LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!


Od pierwszych dni września mogilańska część lasu Bronaczowa rozbrzmiewa głosami młodych ludzi, którzy w czasie spacerów z przystankami edukacyjnymi, odkrywają tajemnice tego wspaniałego miejsca. Mamy przyjemność poinformować Państwa o realizacji projektu pn. „LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!”, do którego zaprosiliśmy szkoły z gminy Mogilany, z ponad tysiącem uczniów i uczennic. Partnerem projektu, jako gospodarz i opiekun lasu Bronaczowa, jest Nadleśnictwo Myślenice natomiast oficjalnym Patronem wydarzenia jest Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

Pierwsze zajęcia terenowe zorganizowane zostały dla nauczycieli biologii, przyrody i dziedzin pokrewnych. Leśnicy i edukatorki, będące jednocześnie autorkami scenariuszy, prowadzą dla dzieci, młodzieży i nauczycieli zajęcia w terenie z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej i funkcjonowania ekosystemu lasu. Na konkretnych przykładach rozmawiamy o prawidłowej segregacji i ograniczaniu produkcji odpadów, ochronie powietrza i wód. Kładziemy nacisk na kształtowanie odpowiednich postaw i poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i środowisko naturalne. Treści i ciekawa forma zajęć są dostosowane do każdej grupy wiekowej. Finałem projektu będzie terenowa edukacyjna gra orienteeringowa dla ponad 100 dzieci ze wszystkich szkolnych placówek, która odbędzie się oczywiście w przepięknej jesiennej scenerii lasu Bronaczowa.


logo WFOŚIGW

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
CYFROWA GMINA

Grant pozyskany na przeprowadzenie diagnozy oraz oprogramowanie i szkolenia, w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 100 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł.
DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNO-KOMUNIKACYJNE BUDYNKU URZĘDU GMINY MOGILANY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – ETAP I

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zastosowane dostosowania, w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania, dotyczą samego Urzędu Gminy (w tym Urząd Stanu Cywilnego) jak i funkcjonującego w tym samym budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te dwie jednostki są bardzo licznie odwiedzane przez klientów, w tym przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby ze specjalnymi potrzebami.

W pierwszym etapie dostosowania zrealizowane zostały następujące udogodnienia:

- nawigacja poprzez aplikację YourWay wraz z nadajnikami zamieszczonymi w newralgicznych punktach (27 nadajników, w tym dwa z głośnikiem)

- przenośna pęta indukcyjna

- zabezpieczenie i oznakowanie pionowe i poziome w postaci pól/pasów uwagi (winda, schody, punkty bezpośredniej obsługi – UG, USC, GOPS)

- oznaczenia pokoi i pomieszczeń (tyflografika, montaż na wysokości 120 cm)

- oznaczenia windy i toalet (tyflografika, kontrast, montaż na wysokości 120 cm)

- system wzywania pomocy.

Dostosowania tego etapu znacząco zwiększyły bezpieczeństwo osób o ograniczonej zdolności ruchowej, niewidzących i słabowidzących, niesłyszących i niedosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych i są nakierowane na możliwość ich samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej i równego dostępu do usług.

Realizacja: 2021


KANALIZACJA WŁOSAŃ ETAP III
24 lutego 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap III. Gmina Mogilany otrzymała ponad 1,9 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Inwestycja obejmuje sieć główną wraz przykanalikami w górnej wschodniej części Włosani oraz odtworzenie nawierzchni dróg na trasie kanalizacji.Realizacja: 2021-2022


ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGILANACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCHW styczniu 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski odebrał z rąk Przedstawicieli Wojewody Małopolskiego czek na 2 mln zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Mogilanach.
Gmina Mogilany wnioskowała o kwotę 4 mln zł, przyznano 2 mln zł co stanowi ok. 50% kosztów. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID-19.Na inwestycję składa się część sportowa (sala gimnastyczna 12 x 24 m z widownią, zaplecze sportowe) i dydaktyczna, w tym dodatkowe sale lekcyjne. Rozbudowa to rozwiązanie palących problemów szkoły, w której obecnie uczy się ponad 370 dzieci dzieci tj. braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej, dowożenia na zajęcia sportowe do innych placówek, nauki zmianowej.
Realizacja: 2021-2022


SKARBY BLISKO KRAKOWA – TARG PIETRUSZKOWY I ALBUM O GMINIE MOGILANY13 października 2021 r. Wójt Piotr Piotrowski podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. Skarby Blisko Krakowa – Targ Pietruszkowy i album o Gminie Mogilany.
Celem operacji jest stworzenie nowej oferty i promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Realizacja: 2022


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MOGILANACH - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH


7 lipca 2020 r. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na cele inwestycyjne w wysokości 1 703 835 zł.
Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych stanowiącego część Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zasilanego z budżetu państwa. Mają one pozwolić samorządom zrekompensować ubytki wpływów z podatków, które powstały w wyniku epidemii koronawirusa. Pieniądze zostały przekazane na wniosek gminy złożony do Wojewody Małopolskiego na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach”.
Zadanie zakończone w roku 2021.