Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Wójt gminy

Piotr Piotrowski Wójt Gminy Mogilany


GODZINY PRZYJĘĆ
Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach 13.00 - 16.15, pokój nr 16
w Urzędzie Gminy Mogilany ul. Rynek 2
tel. centrala: 12 270 10 13
 
 

Do kompetencji Wójta Gminy Mogilany należy

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy
 • składanie jednoosobowego oświadczenia woli związanego z prowadzeniem bieżącej działalności
 • przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał
 • przedstawianie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał związanych z realizacją budżetu gminy w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia
 • przedstawianie Wojewodzie uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia
 • współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zdań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień
 • w razie potrzeby ze strony Wojewody przedkładanie niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Gminy
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,  
 • wykonywanie budżetu
 • prowadzenie polityki kadrowej i gospodarowanie funduszami płac w Urzędzie
 • ustalenie zakresów czynności pracowników
 • wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych i poleceń służbowych
 • przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków
 • jest Szefem Obrony Cywilnej
 • jest Przewodniczącym Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego
 • nadzoruje działalność organów sołectwa i czuwa nad mieniem sołectwa
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady Gminy