Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Wójt gminy

Piotr Piotrowski Wójt Gminy Mogilany

Pedagog, muzyk i działacz społeczny. Posiada wykształcenie wyższe oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 października 2020 r. został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Wygrał bezpośrednie wybory na Wójta Gminy Mogilany w roku 2014 i w 2018.Od początku objęcia funkcji podjął się trudnego zadania uzdrowienia finansów gminy. Jednocześnie nie zrezygnował z inwestowania w infrastrukturę, stawiając na zrównoważony rozwój Gminy. Ważnym kierunkiem działań Wójta była i jest nadal troska o poszerzenie i lepszą jakość usług świadczonych dla mieszkańców oraz działania na rzecz dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poprawa warunków życia dziesięciu miejscowości w Gminie Mogilany była możliwa tylko dzięki odpowiedniemu zarządzaniu oraz pozyskaniu bezprecedensowej ilości środków zewnętrznych, w tym pieniędzy unijnych i rządowych.

W swych działaniach nie ogranicza się jednak do infrastruktury, dbając także o seniorów, zachowanie lokalnych tradycji, czy wspierając akcje charytatywne.

W latach 1998-2012 był Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mogilanach. Podczas pełnienia funkcji dyrektora szkoły wprowadził wiele zmian organizacyjnych, przeprowadził szereg prac budowlanych i remontowych. Jednocześnie był pomysłodawcą działań integrujących pokolenia, wzmacniających wiedzę o lokalnym dziedzictwie oraz inicjatorem  nadania szkole w imienia Józefa Nowina Konopki, ustanowienia Nagrody Patrona Szkoły i obchodów Dni Patrona Szkoły.

Żonaty – żona Elżbieta, ma dwie córki – Agnieszkę i Joannę. Rodzice to emerytowani nauczyciele, wychował się w rodzinie wielodzietnej – dziewięcioro rodzeństwa. Nauczyciel dyplomowany. Od wielu lat poświęca swój wolny czas, aby uświetnić śpiewem i grą na akordeonie  opłatkowe i noworoczne  spotkania seniorów, strażaków, przedsiębiorców czy też wydarzenia lokalnych organizacji społecznych.

Kontakt:

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 13.00 - 16.15, pokój nr 16

Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2, 32-031 Mogilany

tel./fax 12 270 10 13

Wójt wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

Kompetencje:

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy
 • składanie jednoosobowego oświadczenia woli związanego z prowadzeniem bieżącej działalności
 • przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał
 • przedstawianie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał związanych z realizacją budżetu gminy w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia
 • przedstawianie Wojewodzie uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia
 • współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zdań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień
 • w razie potrzeby ze strony Wojewody przedkładanie niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Gminy
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,  
 • wykonywanie budżetu
 • prowadzenie polityki kadrowej i gospodarowanie funduszami płac w Urzędzie
 • ustalenie zakresów czynności pracowników
 • wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych i poleceń służbowych
 • przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków
 • jest Szefem Obrony Cywilnej
 • jest Przewodniczącym Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego
 • nadzoruje działalność organów sołectwa i czuwa nad mieniem sołectwa
 • ·wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady Gminy