Skład Rady Gminy


Rada Gminy Mogilany - będąca organem stanowiącym Gminy - składa się z 15 Radnych, będących reprezentantami poszczególnych sołectw, wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą w wyborach powszechnych

PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY

Radni Gminy Mogilany :

 
 • BAŁA Monika – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mogilany
 • BOBEK Beata
 • BRUZDA – SZULC Bożena
 • BUDEK – BARTOSZ Agnieszka – Przewodniczący Rady Gminy Mogilany 
 • CHROBAK Paweł
 • GĘBCZYŃSKI Andrzej
 • PASZTA Mateusz
 • SAWIEC Piotr
 • SIKORA Adrian
 • STASZCZAK Zbigniew
 • SZCZUREK Czesław
 • SZCZUREK Kamil
 • WALSH Danuta
 • WALUSIAK – HNIZDUR Małgorzata – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mogilany
 • WILIŃSKI PawełRADA GMINY POWOŁAŁA STAŁE KOMISJE:

KOMISJA BUDŻETOWA

działa w zakresie spraw budżetu i gospodarki finansowej Gminy.

Skład Komisji:

 1. Małgorzata Walusiak-Hnizdur – Przewodniczący
 2. Adrian Sikora – Zastępca Przewodniczącego
 3. Monika Bała
 4. Agnieszka Budek-Bartosz
 5. Paweł Chrobak
 6. Zbigniew Staszczak

KOMISJA REWIZYJNA

jest Stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. Komisja bada i ocenia materiały z kontroli działalności Wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

Skład Komisji:

 1. Piotr Sawiec – Przewodniczący
 2. Kamil Szczurek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Beata Bobek
 4. Andrzej Gębczyński
 5. Czesław Szczurek
 6. Danuta Walsh


KOMISJA GOSPODARCZO-KOMUNALNA

działająca w zakresie: planowania przestrzennego, mienia komunalnego, inwestycji i remontów, utrzymania i modernizacji dróg gminnych, rolnictwa, rzemiosła i usług, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Skład Komisji:

 1. Andrzej Gębczyński – Przewodniczący
 2. Monika Bała – Zastępca Przewodniczącego
 3. Mateusz Paszta
 4. Piotr Sawiec
 5. Adrian Sikora
 6. Kamil Szczurek

KOMISJA OŚWIATOWO-SPOŁECZNA

działająca w zakresie: oświaty, wychowania i kultury, kultury fizycznej, sporty i turystyki, promocji Gminy, zdrowia i opieki społecznej.

Skład Komisji:

 1. Beata Bobek – Przewodniczący
 2. Mateusz Paszta – Zastępca Przewodniczącego
 3. Bożena Bruzda-Szulc
 4. Agnieszka Budek-Bartosz
 5. Zbigniew Staszczak
 6. Małgorzata Walusiak-Hnizdur
 7. Paweł Wiliński

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Skład Komisji:

 1. Paweł Wiliński – Przewodniczący
 2. Danuta Walsh– Zastępca Przewodniczącego
 3. Bożena Bruzda-Szulc
 4. Paweł Chrobak
 5. Czesław Szczurek

DO WSPÓLNYCH ZADAŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY NALEŻY:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub należących do jej kompetencji,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opiniowanie projektów uchwał przedstawionych przez Wójta,
 • kontrola realizacji uchwał Rady i zadań Gminy w zakresie spraw, dla których Komisja została powołana.Godziny przyjęć radnych:

 

Przewodniczący Rady Gminy Mogilany

pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 14.00 – 15.30

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mogilany

pełni dyżur w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 14.00 – 15.30