Strategia Rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOGILANY NA LATA 2021-2030

W październiku 2021 r. Rada Gminy Mogilany przyjęła dokument, który jest drogowskazem wskazującym najważniejsze obszary, cele i kierunki interwencji samorządu. Strategia Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021-2030 nakreśla oczekiwany stan rzeczywistości gminy w perspektywie najbliższych lat. Wskazuje jej wizję i misję, priorytety, cele strategiczne oraz kierunki rozwoju. Identyfikuje kluczowe zadania, realizowane w partnerstwie lokalnym.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021-2030 powstał przy współpracy ekspertów z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Szeroki zakres konsultacji i uzgodnień obejmował nie tylko mieszkańców, przedstawicieli samorządu, jednostek organizacyjnych, sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i lokalnych liderów ale także innych partnerów. M.in. gminy sąsiadujące i ich związki, Metropolię Krakowską, Wody Polskie, Zarząd Województwa Małopolskiego, Inspektorat Sanitarny oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Kluczowe zadania i projekty dotyczą całego funkcjonowania gminy, nie tylko jako samorządu ale wspólnoty ludzi mieszkających, pracujących czy w inny sposób związanych z naszą gminą. Pośród czterech celów strategicznych, priorytet znalazły m.in. kwestie pomocy społecznej związane ze zmianami demograficznymi i potrzebą poprawy jakości świadczenia pomocy, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym naciskiem na jakość powietrza oraz edukacja formalna i pozaformalna. Niewątpliwie, inwestycje to to, czego najbardziej oczekują mieszkańcy i samorządowcy, dlatego widoczny jest dalszy nacisk na rozbudowę systemu gospodarki kanalizacyjnej, poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych, modernizację infrastruktury edukacyjnej i kontynuację procesu tworzenia infrastruktury czasu wolnego.
Musimy pamiętać, że naszą gminę przecina krajowa DK7, tzw. "Zakopianka", stąd ważnym partnerem jest GDDKiA, a planowane na naszym terenie inwestycje są kluczowe dla rozwoju. Szans rozwojowych poszukujemy w ścisłej współpracy z sąsiedzkimi samorządami, a także innymi gminami zrzeszonymi w Metropolii Krakowskiej. Zarówno w zakresie dostępu do środków zewnętrznych, jak i wspólnych przedsięwzięć, szczególnie w obszarze transportu publicznego, czystego powietrza, rozwoju gospodarczego i usług społecznych.
Sąsiedztwo Krakowa to przywilej i wyzwanie jednocześnie. Aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom nacisk kładziemy na rozwój kultury i integrację mieszkańców, z dużą rolą przypisaną organizacjom pozarządowym i przestrzenią dla oddolnych inicjatyw.
Kierunki, cele i działania są ambitne, a ich realizacja jest ściśle związana z możliwościami finansowania zewnętrznego i naszą skutecznością w sięganiu po środki unijne, rządowe, samorządowe czy inne.
Podsumowując, nasza strategia na najbliższe 10 lat to poszukiwanie balansu pomiędzy rozwojem gospodarczym i współpracą z inwestorami, atrakcyjnością osadniczą, z jednoczesną dbałością o naturalne walory krajobrazowe, rekreacyjne i kulturowe, które naszą gminę wyróżniają.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w proces budowania Strategii.

https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,17392,strat...