Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Zarządzanie Kryzysowe

To działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;
Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego określa Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159)


Poziom Krajowy

 • Rada Ministrów na czele z Prezesem Rady Ministrów,
 • Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów - zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i Ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Poziom Wojewódzki

 • Wojewoda
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy wojewody powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich


Poziom Powiatowy

 • Starosta,
 • Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy,
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumienia zawartego między tymi jednostkami samorządu terytorialnego, może być tworzone wspólne Centrum Zarządzania Kryzysowego obejmujące zasięgiem działania obszar obu jednostek samorządu terytorialnego.


Poziom Gminny

 • Wójt
 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Wójta,  który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
 • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - utworzone przez Wójta tylko w przypadku gdy uzna on to za konieczne.


Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Mogilany
Jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Mogilany.
Obowiązek opracowania i aktualizacji Planu spoczywa na Wójcie Gminy Mogilany i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159)

Elementami składowymi Planu są:
1.    PLAN GŁÓWNY
2.    ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
3.    ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO
4.    MAPY

Plan główny
zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie matryc i tabel) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym Siatkę bezpieczeństwa) oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych
to dział Planu obejmujący zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zadania i zasady współdziałania między siłami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych.


Załączniki funkcjonalne planu głównego
określające: procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń, organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej, organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru (Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią), wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego, zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód.
Mapy stanowią graficzne uzupełnienie Planu.Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Mogilany

umożliwia Wójtowi prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych, a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych - koordynacji działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego.

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. art. 19 ust. 4 i 5 art. 20 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159), ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietni 2002r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 1897) oraz Zarządzenia Nr …./2022 Wójta Gminy Mogilany z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz powołania i organizacji pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wójta Gminy Mogilany

Przewodniczącym Zespołu jest Wójt Gminy Mogilany. Członkami Zespołu są kierownicy referatów Urzędu Gminy, kierownicy innych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

Członkowie Zespołu realizują w trakcie jego prac swoje statutowe zadania i obowiązki. Realizacja statutowych zadań przez członków zespołu gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania zadań w zakresie zapobiegania, przygotowania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych. Wyznaczeniu Koordynatorzy funkcyjni wykonują swoje zadania wynikające z poszczególnych grup działań zarządzania kryzysowego i załączników funkcjonalnych gminnego planu zarządzania kryzysowego odpowiadając za ich realizację.

Do zadań Zespołu należy:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, ciągłości procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarczania niezbędnych danych, prowadzenia analiz i symulacji w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową oraz dokumentowania prowadzonych czynności w sytuacjach kryzysowych uruchamiana jest całodobowa Służba Dyżurna (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Wójt Gminy Mogilany określił organizację, siedzibę oraz tryb pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia  całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.

Do zadań Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 • Zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego - realizowane poprzez całodobowy dyżur, wprowadzany w sytuacji wystąpienia przesłanek do powstania sytuacji kryzysowej, o której mowa w Ustawie, na podstawie decyzji Wójta,
 • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej - w szczególności z CZK Starosty Krakowskiego, z CZK Wojewody Małopolskiego oraz w zależności od potrzeb z CZK gmin ościennych,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • Dokumentowanie działań  podejmowanych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa - jest to jedno z zadań obronnych umożliwiających zainicjowanie i przeprowadzenie przejścia do stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu - w wypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub do stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny - w wypadku zbrojnej napaści na Rzeczpospolitą Polską lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnego odparcia zbrojnej agresji.