Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji, na rok szkolny 2023/2024, został określony Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz I klas szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany, na rok szkolny 2023/2024.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej,  mogą być przyjęci do klasy I, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.
Rodzice mają prawo złożyć wniosek do, nie więcej niż trzech wybranych szkół (art.156- ustawy- Prawo oświatowe), zaznaczając preferencje.
Należy zgłosić się do wybranej szkoły po wniosek o przyjęcie, bądź pobrać go  zakładki druki kierowane do ZEAS. Wypełniony dokument rodzice składają w wybranej placówce oświatowej.
Szczegółowe informacje dotyczące składania wymaganych dokumentów i oświadczeń można uzyskać w szkołach podstawowych Gminy Mogilany.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji został ustalony w przywołanym na wstępie zarządzeniu.
W wyznaczonym dniu wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
Jeśli dziecko znajdzie się na liście przyjętych, należy potwierdzić zgłoszenie, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, których wymaga dana placówka.
Jeśli dziecko nie dostało się do szkoły, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.  
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej placówki, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
ZEAS