Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrutacji, na rok szkolny 2024/2025, został określony Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Mogilany z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany, na rok szkolny 2024/2025. LINK do Zarządzenia w BIP

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany. Link do Uchwały w BIP

Rodzice mają prawo złożyć wniosek do, nie więcej niż trzech wybranych szkół (art.156- ustawy- Prawo oświatowe), zaznaczając preferencje.

Należy zgłosić się do wybranej szkoły po wniosek o przyjęcie, bądź pobrać go z zakładki druki kierowane do ZEAS. Wzory wniosków zostały określone w Zarządzeniu Nr 9/2024 Wójta Gminy Mogilany z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka oraz wniosków o przyjęcie dziecka do I klasy publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany, na rok szkolny 2024/2025.

Wypełniony dokument rodzice składają w wybranej placówce oświatowej, bądź w wybranych placówkach.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wymaganych dokumentów i oświadczeń można uzyskać w szkołach podstawowych Gminy Mogilany.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji został ustalony w przywołanym na wstępie zarządzeniu.

W wyznaczonym dniu wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

Jeśli dziecko znajdzie się na liście przyjętych, należy potwierdzić zgłoszenie (potwierdzenie woli zapisu dziecka) i donieść niezbędne dokumenty, których wymaga dana placówka.

Jeśli dziecko nie dostało się do szkoły, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej placówki, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

ZEAS