Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz worków


- odpady zmieszane (kosz) – co dwa tygodnie

- odpady segregowane (worki) – 1 x w miesiącu

- odpady biodegradowalne :

 • co dwa tygodnie (w zabudowach jednorodzinnych) w okresie od kwietnia do października
 • 1 x miesiącu w miesiącach od listopada do marca
 • 1 x w tygodniu (w zabudowach wielorodzinnych tj. wspólnotach mieszkaniowych)

Pojemniki i worki

W pojemnik służący na zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć się sam. W jego obowiązku leży również utrzymanie tego pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Liczba pojemników i worków uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

Dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 mieszkańców:

 • minimum jeden pojemnik o pojemności 120 L
 • minimum po jednym worku 120l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny

Dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 mieszkańców:

 • minimum dwa pojemniki o pojemności 120 L lub jeden pojemnik o pojemności 240 L
 • minimum po jednym worku 120l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemniki o łącznej, minimalnej pojemności odpowiadającej sumarycznej objętości odpadów komunalnych wynoszących 120 L na każdą rodzinę.

Odpady zbierane w sposób selektywny, tzn. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, oraz odpady biodegradowalne gromadzimy w workach. Worki zapewnia wykonawca usługi, niemniej jednak w przypadku zapotrzebowania na większość ilość worków można je bezpłatnie pobrać w Urzędzie Gminy Mogilany, I piętro, pok. 23.

Mieszkańcu zapamiętaj!

 • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym oraz porządkowym,
 • pojemnik na odpady komunalne oraz worki z segregacją należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i przedsiębiorcy, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień.
 • Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne, właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w należytej czystości
 • wielkość pojemnika powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących nieruchomość,
 • pojemnik powinien być oznakowany numerem porządkowym nieruchomości,
 • odpady należy wystawiać przed posesję w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.30 rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla danej miejscowości