Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA   RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że:
 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów GOPS w Mogilanach jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach z siedzibą w Mogilanach ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@gops.mogilany.pl
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS Mogilany, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe Klientów GOPS mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych  w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  ma prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  • warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Mogilanach  i wynika z przepisów prawa,
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.