Decyzja o warunkach zabudowy

Kogo dotyczy 

Wszystkich zainteresowanych,  chcących uzyskać pozwolenie na budowę na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy powinien zawierać:

a.       mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, postaci:

·         elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

·         papierowej;

b. określenie granic terenu objętego wnioskiem;

c. charakterystykę inwestycji obejmującą:

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów

- potwierdzone we właściwych zakładach,

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

d) Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki inwestora i działek sąsiednich,

e)       Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.

Opłaty  

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 598,00 zł. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy /.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001. 

Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Forma składania dokumentów

  • UGM - wejście A, I piętro.
  • POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  • ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

      Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 59-64.

2.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.

3..    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe uwagi

1.       Ewidencję Gruntów i Budynków dla Gminy Mogilany prowadzi Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Przy Moście 1,  tel. 12 656 72 19.

2.       Decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem niezbędnym projektantowi do wykonania projektu budowlanego, a także instytucjom do wydania warunków technicznych dostawy gazu, prądu, wody i kanalizacji.

3.       Decyzja wydawana jest dla terenów, które po 31 grudnia 2003r.
nie posiadają obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

UWAGA ! - Dotyczy wniosków złożonych od dnia 3 stycznia 2022 r.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy kopię dokumentu.

Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, przedłożenia oryginału tego dokumentu (art. 76a § 4 K.p.a.).