Naliczanie opłaty planistycznej

Kogo dotyczy:  

Byłego właściciela nieruchomości, położonej na terenie gminy Mogilany, który dokonał sprzedaży nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia, w którym plan lub jego zmiany stały się obowiązujące.


Wymagane dokumenty:

  1.  Akt notarialny sprzedaży nieruchomości.
  2.  Wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Operat szacunkowy, sporządzony do naliczenia opłaty planistycznej.

Opłaty :  

Nie podlega opłacie skarbowej.


Jednostka odpowiedzialna    

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Termin załatwienia sprawy   

  1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w terminie wg kolejności wpływów aktów notarialnych do tut. Urzędu od notariuszy.
  2. Wizja w terenie w celu oględzin nieruchomości, niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Wójta Gminy Mogilany. 

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Tryb odwoławczy  
 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna
    

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowe uwagi    

Postępowanie administracyjne wszczynane z urzędu.


Opłata planistyczna na terenie Gminy Mogilany wynosi 10 % wzrostu wartości nieruchomości w stosunku do wartości jaką miała przed wejściem w życie planu.