Podział nieruchomości

Kogo dotyczy    

Właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Mogilany, którzy otrzymali już postanowienie o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości bądź wydzielają działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym
Wymagane dokumenty 

 1.   Wniosek podpisany przez właściciela nieruchomości.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 3. Oryginał wypisu z rejestru gruntów i budynków wraz z kopią mapy ewidencyjnej.
 4. Wstępny projekt podziału działki wraz z pozytywna opinią.
 5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
 6. Szkic polowy.
 7. Wykaz zmian gruntowych
 8. Uzgodnienie możliwości obsługi komunikacyjnej działki od zarządcy drogi
 9. Projekt podziału nieruchomości przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty    

Nie podlega opłacie skarbowej.


Osoba/Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
II piętro, pok. 8A
tel.  12  270 10 13 wew. 251


Forma składania dokumentów 

 • Osobiście - Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Mogilany

                                     Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00,
                                                                 wtorek-piątek: 7.00-15.00

 • Pocztą na adres: Urząd Gminy Mogilany, Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany
 • •ePUAP , adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka

Termin załatwienia sprawy     

miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku, dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych


Tryb odwoławczy    

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa prawna   

 1.  Ustawa z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu dokonywania podziałów nieruchomości
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Dodatkowe uwagi    

Ewidencję Gruntów i Budynków dla gminy Mogilany prowadzi Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Przy Moście 1