Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Kogo dotyczy

Wszystkich zainteresowanych.
Wymagane dokumenty    

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Aktualna mapa ewidencyjna przedmiotowej działki - lub jej kserokopia. 
 4. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę

Opłaty 

Podlega opłacie skarbowej w wysokości:
1.      za wydanie wypisu:
a.    do 5 stron - 30 zł
b.    powyżej 5 stron - 50 zł
2.    za wydanie wyrysu:
a.    za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł).
    Maksymalny koszt wypisu i wyrysu - 250 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:
 KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001
 Tytułem: opłata za wydanie wypisu i/lub wyrysu
Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.


Opłata za Pełnomocnictwo:

17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Jednostka odpowiedzialna    

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 12  270 10 13 wew. 251


Miejsce składania dokumentów 

 • OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy   (nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro).  Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00
 •     POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 • ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.
 •  e-mail: gmina@mogilany.pl


Termin załatwienia sprawy 
   

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

Tryb odwoławczy          

Brak

Podstawa prawna   

 1. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Dodatkowe uwagi
  

Ewidencję Gruntów i Budynków dla gminy Mogilany prowadzi Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Przy Moście 1,  
Jeden wniosek może dotyczyć wielu działek.